ตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจสอบการดัดแปลงแก้ไขเอกสาร
  Upload ไฟล์เอกสาร PDF
  ระบุรหัสนักศึกษาที่แสดงบนเอกสาร