เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : ศิลปศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ภาคพิเศษโ‰คvelname=
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01010012 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
 
    2 (2-0-4)    1.5.2
01310001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
    3 (2-2-5)    1.2.2
01320001 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01610001 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
 
    1 (0-2-1)    1.4
01800101 Hotel and Restaurant Business
 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (3-0-6)    2.1
01800102 Psychology and Personality Development for Service
 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
 
    3 (3-0-6)    2.1
09111051 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 
    3 (3-0-6)    1.3.2
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01210001 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 
    3 (3-0-6)    1.1.2
01320002 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01330001 Basic Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
 
    3 (3-0-6)    
01800103 Hospitality and Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-6)    2.1
01801102 Food and Beverage Service Management
 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    2.2
09000001 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01000001 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
 
    3 (3-0-6)    1.5.1
01110009 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
    3 (3-0-6)    1.1.1
01320003 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01330002 Basic Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01800103 Hospitality and Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-6)    2.1
01800206 Inter-Personal skills and Cross-Cultural Communication
 ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 
    3 (3-0-6)    2.1
01802303 Arts of Flowers Arrangement for Hotel
 ศิลปะการจัดดอกไม้สำหรับงานโรงแรม
 
    3 (2-3-5)    2.3.1
09000001 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01800205 Information Technology for Hospitality Industry
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
 
    3 (2-2-5)    2.1
01800206 Inter-Personal skills and Cross-Cultural Communication
 ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 
    3 (3-0-6)    2.1
01801203 Housekeeping Management and Operations
 การจัดการงานแม่บ้าน
 
    3 (2-2-5)    2.2
01801305 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
 
    3 (2-2-5)    2.2
01802306 Spa and Wellness Management
 การจัดการสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 
    3 (2-2-5)    2.3.1
01804201 Chinese for Hospitality Industry
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
 
    3 (2-2-5)    2.3.2.2
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01801304 Front Office Management and Operations
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
 
    3 (2-2-5)    2.2
01801306 English for Hotel Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการโรงแรม
 
    3 (2-2-5)    2.2
01801308 MICE and Event for Hotel Business
 การจัดการงานประชุมและอีเว้นท์สำหรับธุรกิจโรงแรม
 
    3 (2-2-5)    2.2
01801410 Hotel and Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (3-0-6)    2.2
01802308 Airline Business
 ธุรกิจการบิน
 
    3 (3-0-6)    2.3.1
01803303 English for Food and Beverage Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    2.3.2.1
01804202 Chinese for Housekeeping
 ภาษาจีนสำหรับงานแม่บ้าน
 
    3 (2-2-5)    2.3.2.2
01806301 Preparation for Professional Experience in Hotel
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการโรงแรม
 
    1 (0-2-1)    2.4.1
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01000001 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
 
    3 (3-0-6)    1.5.1
01800308 Human Resources Management in Hospitality Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ
 
    3 (3-0-6)    2.1
01801307 English for Hotel and Restaurant Attendant
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (2-2-5)    2.2
01801309 Marketing for Hotel and Restaurant
 การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (3-0-6)    2.2
01802301 Bar and Beverage Operations
 บาร์และเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    2.3.1
01803304 English for Front Office
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนหน้า
 
    3 (2-2-5)    2.3.2.1
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690