เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : ศิลปศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ภาคปกติโ‰คvelname=
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
 
    3 (3-0-3)    1.1
01220009 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
    3 (3-0-3)    1.2
01310101 Thai 1
 ภาษาไทย 1
 
    3 (3-0-3)    1.3.2
01320101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
 
    3 (3-0-3)    1.3.1
01324106 English Pronunciation
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-3)    2.1
01610023 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
 
    1 (0-2-1)    
13010101 Mathematics
 คณิตศาสตร์
 
    3 (3-0-3)    1.4
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01210001 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
 
    3 (3-0-3)    1.2
01320102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
 
    3 (3-0-3)    1.3.1
01324101 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
 
    3 (3-0-3)    2.1
01324103 Listening - Speaking 1
 การฟัง - การพูด 1
 
    3 (3-0-3)    2.1
01330101 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-3)    
01340101 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-3)    
13020115 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
 
    3 (3-0-3)    1.4
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01320011 Reading 1
 การอ่าน 1
 
    3 (3-0-3)    1.3.2
01320013 Writing 1
 การเขียน 1
 
    3 (3-0-3)    1.3.2
01324202 English Structure 2
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2
 
    3 (3-0-3)    2.1
01330102 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
 
    3 (3-0-3)    
01340102 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
 
    3 (3-0-3)    
01620001 Recreation
 นันทนาการ
 
    1 (0-2-1)    
13041104 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
    3 (3-0-3)    1.4
13100001 Introduction to Computer
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
    3 (3-0-3)    1.4
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01120001 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
    3 (3-0-3)    1.1
01310102 Thai 2
 ภาษาไทย 2
 
    3 (3-0-3)    1.3.2
01320014 Writing 2
 การเขียน 2
 (P)01320013-1
    3 (3-0-3)    1.3.2
01324205 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
 (P)01324101-1
    3 (3-0-3)    2.1
01331203 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
 
    3 (3-0-3)    
01341203 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
 
    3 (3-0-3)    
01720001 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-3)    
01730001 Orientation of Hotel Industry
 ปฐมนิเทศธุรกิจการโรงแรม
 
    3 (3-0-3)    2.3.2
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01320012 Reading 2
 การอ่าน 2
 
    3 (3-0-3)    1.3.2
01324007 Listening and Speaking 3
 การฟัง - การพูด 3
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324011 Writing 3
 การเขียน 3
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324015 English in Newspapers
 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324018 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 
    3 (3-0-3)    2.2
01331204 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
 
    3 (3-0-3)    
01341204 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
 
    3 (3-0-3)    
01720004 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
 
    3 (3-0-3)    
01730002 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
 
    3 (3-0-3)    2.3.2
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324008 Listening and Speaking 4
 การฟัง - การพูด 4
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324010 Reading 4
 การอ่าน 4
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324014 English for Business Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324016 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324019 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-3)    2.2
01331207 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-3)    
01341207 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-3)    
01720015 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
 
    3 (3-0-3)    
01730006 Rooms Division Management
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
 
    3 (3-0-3)    2.3.2
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324009 Reading 3
 การอ่าน 3
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324013 English for Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324017 Interpretation
 การแปลแบบล่าม
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324021 Critical Reading in English
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324023 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324024 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324025 Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324028 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
 
    3 (3-0-3)    2.2
01331205 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-3)    
01331206 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
 
    3 (3-0-3)    
01341205 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-3)    
01341206 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
 
    3 (3-0-3)    
01720005 Tour Coordination
 การประสานงานการท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-3)    
01720013 Historical and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
 
    3 (3-0-3)    2.3.1
01730004 Hospitality Industry Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
 
    3 (3-0-3)    2.3.2
01730005 Food and Restaurant Management
 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
 
    3 (3-0-3)    2.3.2
รวม  16  รายวิชา  ทั้งหมด  48  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690