เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : ศิลปศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ภาคปกติโ‰คvelname=
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01320001 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 
    3 (2-2-5)    
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01331205 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-6)    2.3.3.2
01341205 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-6)    2.3.3.3
01620005 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
 
    1 (0-2-1)    1.5
01710005 Mass Media in the Tourism and Hospitality Industry
 สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
 
    3 (3-0-6)    2.1
01720004 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 
    3 (3-0-6)    2.2
01720015 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
 
    3 (3-0-6)    2.2
01720043 Guides 3
 มัคคุเทศก์ 3
 
    3 (1-4-4)    2.2
01720051 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 
    3 (2-2-5)    2.2
01730047 Kitchen Operations 1
 การปฏิบัติงานครัว 1
 
    3 (2-2-5)    2.3.2
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  25  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01710401 Co-operative Education in Tourism
 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว
 
    6 (0-40-0)    
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01130002 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 
    3 (3-0-6)    2.1
01240007 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
 
    3 (3-0-6)    2.1
01331206 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
 
    3 (3-0-6)    2.3.3.2
01341206 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
 
    3 (3-0-6)    2.3.3.3
01710001 Tourism and Hospitality Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
    3 (3-0-6)    2.1
01710004 Air Transportation Business
 ธุรกิจทางอากาศ
 
    3 (3-0-6)    2.1
01720044 Guides 4
 มัคคุเทศก์ 4
 
    3 (1-4-4)    2.2
01720052 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 
    3 (2-2-5)    2.2
01730042 Alcoholic Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    2.3.2
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01341207 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-6)    2.3.3.3
01710004 Air Transportation Business
 ธุรกิจทางอากาศ
 
    3 (3-0-6)    2.1
01720003 Computer for Tourism
 คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว
 
    3 (2-2-5)    2.2
01720007 Buddhism and Iconography
 พุทธศาสนาและประติมาณวิทยา
 
    3 (3-0-6)    2.2
01720011 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-6)    2.2
01730004 Hospitality Industry Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
 
    3 (3-0-6)    2.3.2
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690