เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยเคมี
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ST2-101  09210122
(1) 13,
L25
  09210122
(1) 2,
L20
   
    ST2-102      09210122
(1) 7,
L20
   
    ST2-103      09210125
(3) 1,
L20
   
    ST2-105      09210122
(1) 19,
L24
   
    ST2-108  09210122
(1) 21,
L24
  09213305
(1) 4,
L20
   
    ST2-109  09211202
(3) 1,
L20
  09212102
(3) 2,
L20
   
    ST2-208      09211601
(3) 1,
L51
   
    ST2-212  09210034
(3) 7,
L20
  09210122
(1) 23,
L24
   
    ST2-213  09210034
(3) 8,
L20
  09210122
(1) 25,
L24
   
    ST2-301  09410040
(3) 6,
L32
  09410156
(1) 4,
L20
 09410040
(3) 8,
L20
    ST2-302         09219403
(6) 1,
L20
    ST2-304      09210122
(1) 30,
L20
   
    ST2-307  09311050
(3) 2,
L20
  09311050
(3) 4,
L20
   
อังคาร    ST2-101  09210103
(1) 1,
L20
  09212103
(1) 1,
L20
   
    ST2-102  09210103
(1) 2,
L20
       
    ST2-103  09210034
(3) 5,
L20
   09210121
(3) 22,
L24
   
  09210034
(3) 6,
L20
        
    ST2-108  09213305
(1) 1,
L20
       
    ST2-109  09210125
(3) 5,
L20
  09210034
(3) 4,
L20
    
    ST2-208  09212604
(3) 1,
L51
       
    ST2-212  09210034
(3) 4,
L20
  09210034
(3) 5,
L20
   
    ST2-213      09210034
(3) 6,
L20
   
    ST2-301  09410040
(3) 2,
L32
       
    ST2-302  09212102
(3) 1,
L20
  09213304
(3) 1,
L20
 09216353
(3) 1,
L20
    ST2-307      09311050
(3) 1,
L20
   
พุธ    ST2-101  09210122
(1) 3,
L20
     09210122
(1) 1,
L20
    ST2-102  09210122
(1) 6,
L20
     09210122
(1) 5,
L20
    ST2-103  09210121
(3) 11,
L24
  09213304
(3) 2,
L20
   
    ST2-105  09210122
(1) 32,
L20
  09211203
(1) 1,
L20
 09210122
(1) 28,
L20
    ST2-108  09213305
(1) 3,
L20
     09210122
(1) 29,
L20
    ST2-109  09210034
(3) 9,
L20
   09210121
(3) 10,
L20
   
  09210034
(3) 2,
L20
        
    ST2-212      09210034
(3) 2,
L20
 09210122
(1) 8,
L20
    ST2-213      09210034
(3) 9,
L20
 09210122
(1) 9,
L20
    ST2-301  09410040
(3) 4,
L32
  09410156
(1) 1,
L20
 09410156
(1) 2,
L20
    ST2-302      09210121
(3) 23,
L24
   
    ST2-304  09210122
(1) 15,
L24
       
พฤหัสบดี    ST2-101  09210122
(1) 4,
L20
  09210122
(1) 11,
L24
   
    ST2-102  09210122
(1) 10,
L20
       
    ST2-103      09210034
(3) 1,
L20
    
    ST2-105  09210122
(1) 17,
L24
  09211203
(1) 2,
L20
   
    ST2-108  09213220
(1) 2,
L20
  09213220
(1) 3,
L20
   
    ST2-109         09219406
(3) 1,
L20
    ST2-208  09212603
(3) 1,
L51
       
    ST2-212  09210034
(3) 1,
L20
  09210103
(1) 3,
L20
   
    ST2-213      09210103
(1) 4,
L20
   
    ST2-301  09410040
(3) 3,
L32
       
    ST2-302      09216338
(3) 1,
L20
   
    ST2-304  09210122
(1) 14,
L24
  09210122
(1) 22,
L24
   
    ST2-305  09311149
(1) 1,
L20
  09311149
(1) 3,
L20
   
ศุกร์    ST2-101  09212103
(1) 4,
L20
  09212103
(1) 3,
L20
   
    ST2-102  09210122
(1) 26,
L24
       
    ST2-103  09210034
(3) 7,
L20
   09210121
(3) 14,
L24
   
  09210034
(3) 8,
L20
        
    ST2-108  09213220
(1) 4,
L20
  09213220
(1) 1,
L20
   
    ST2-109  09214202
(3) 1,
L20
  09210102
(3) 1,
L20
 09219406
(3) 1,
L20
    ST2-208      09212601
(3) 1,
L51
   
      09212601
(3) 1,
L51
   
    ST2-212  09210122
(1) 20,
L24
       
    ST2-213  09210122
(1) 27,
L20
  09210122
(1) 12,
L24
   
    ST2-301  09410040
(3) 1,
L20
  09410156
(1) 5,
L20
 09410156
(1) 3,
L20
  09410040
(3) 7,
L32
       
    ST2-302  09210121
(3) 13,
L25
  09215337
(2) 1,
L20
    
    ST2-305  09311253
(1) 1,
L20
  09311253
(1) 2,
L20
   
เสาร์    ST2-208 09211602
(4) 1,
L51
         
  09211701
(1) 1,
L51
       
   09211602
(4) 1,
L51
   
อาทิตย์    ST2-101      09210122
(1) 16,
L25
   
    ST2-102      09210122
(1) 18,
L25
   
    ST2-108      09210122
(1) 24,
L25
   
    ST2-109  09210121
(3) 24,
L25
       
    ST2-302  09210121
(3) 18,
L25
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690