เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารสัตวศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    สศ 1201  03214302
(2) 2,
L20
 03213307
(3) 2,
L20
  03213307
(3) 2,
L20
 03213307
(3) 1,
L20
  03214302
(2) 1,
L20
 03213307
(3) 1,
L20
       
    สศ 1202   03213409
(3) 1,
L20
  03213409
(3) 1,
L20
   
อังคาร    สศ 1201  03214302
(2) 1,
L20
  03214410
(3) 1,
L20
   
      03214410
(3) 2,
L20
   
    สศ 1202 03211406
(3) 1,
L20
 03213410
(3) 1,
L20
  03213410
(3) 1,
L20
   
พุธ    สศ 1101   03211302
(3) 1,
L20
  03211302
(3) 2,
L20
   
   03211302
(3) 2,
L20
       
    สศ 1202  03213308
(2) 1,
L20
         
พฤหัสบดี    สศ 1201 03214404
(1) 1,
L20
 03213305
(3) 1,
L20
  03213305
(3) 1,
L20
   
    สศ 1202   03213306
(3) 1,
L20
  03213306
(3) 1,
L20
 03213308
(2) 1,
L20
ศุกร์    สศ 1101  03211302
(3) 1,
L20
       
    สศ 1201  03214302
(2) 2,
L20
  03212301
(3) 1,
L20
   
      03212301
(3) 2,
L20
   
    สศ 1202      03211406
(3) 1,
L20
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690