เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารสัตวรักษ์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    สร 2102   03111309
(3) 3,
L20
  03213203
(3) 1,
L20
  
   03111309
(3) 2,
L20
      
   03111309
(3) 1,
L20
      
    สร 2204      03212302
(3) 1,
L20
  
    สร 2303      03211201
(3) 1,
L20
  
อังคาร    สร 1201  03232306
(2) 1,
L20
      
    สร 2101   03233203
(3) 1,
L20
  03233203
(3) 1,
L20
  
    สร 2102   03002201
(3) 1,
L20
  03232306
(2) 1,
L20
 03232313
(3) 1,
L20
  
   03002201
(3) 2,
L20
      
    สร 2204  03212302
(3) 2,
L20
      
พุธ    สร 2102      03213203
(3) 1,
L20
   
      03213203
(3) 2,
L20
   
    สร 2204 03232307
(3) 1,
L20
 03232308
(3) 1,
L20
  03232308
(3) 1,
L20
  
พฤหัสบดี    สร 1201       03232312
(2) 1,
L20
 
    สร 2101      03233410
(2) 1,
L20
   
    สร 2204 03212302
(3) 2,
L20
        
 03212302
(3) 1,
L20
        
    สร 2303  03232313
(3) 1,
L20
  03232312
(2) 1,
L20
    
ศุกร์    สร 1103      03213422
(2) 1,
L20
 03213422
(2) 1,
L20
 
    สร 2102  03213203
(3) 2,
L20
      
    สร 2303      03232307
(3) 1,
L20
  
      03213418
(3) 1,
L20
 03213418
(3) 1,
L20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690