เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    สระฯ        01610001
(1) 9,
L20
  
        01610001
(1) 10,
L20
  
    โรงยิม 01610006
(3) 1,
L20
 01610001
(1) 18,
L20
  01610003
(1) 5,
L20
    
 01610001
(1) 19,
L20
 01610003
(1) 16,
L20
  01610001
(1) 29,
L32
    
 01610003
(1) 53,
L20
 01610006
(3) 1,
L20
  01610014
(1) 1,
L20
    
 01610002
(1) 3,
L32
 01610003
(1) 33,
L20
  01610001
(1) 5,
L20
    
   01610003
(1) 32,
L20
  01610003
(1) 37,
L20
    
   01610002
(1) 4,
L32
   01610006
(3) 2,
L20
   
        01610010
(3) 1,
L20
  
        01610003
(1) 48,
L20
  
        01610003
(1) 69,
L20
  
        01610001
(1) 6,
L20
  
         01610001
(1) 34,
L20
 
         01610006
(3) 2,
L20
 
          01610010
(3) 1,
L20
          01610001
(1) 20,
L30
อังคาร    สระฯ         01610001
(1) 13,
L20
 
         01610001
(1) 14,
L20
 
    โรงยิม 01610003
(1) 38,
L20
 01610003
(1) 15,
L20
  01610003
(1) 2,
L20
    
 01610011
(3) 1,
L20
 01610003
(1) 28,
L20
  01610001
(1) 27,
L20
    
 01610014
(1) 4,
L20
 01610001
(1) 28,
L20
  01610011
(3) 2,
L20
    
 01610003
(1) 18,
L20
 01610003
(1) 39,
L20
  01610003
(1) 12,
L20
    
 01610003
(1) 11,
L20
 01610003
(1) 62,
L20
  01610003
(1) 58,
L20
    
 01610003
(1) 26,
L20
 01610003
(1) 17,
L20
  01610003
(1) 30,
L20
    
 01610001
(1) 8,
L20
 01610011
(3) 1,
L20
   01610006
(3) 4,
L20
   
        01610001
(1) 15,
L32
  
        01610011
(3) 2,
L20
  
        01610003
(1) 10,
L20
  
        01610003
(1) 63,
L20
  
         01610006
(3) 4,
L20
 
พุธ    สระฯ      01610004
(3) 3,
L20
 01610001
(1) 12,
L20
  
        01610004
(3) 3,
L20
  
    โรงยิม 01610003
(1) 8,
L20
 01610014
(1) 9,
L20
  01610014
(1) 2,
L20
 01610001
(1) 11,
L20
  
 01610003
(1) 4,
L20
 01610014
(1) 5,
L20
  01610003
(1) 3,
L20
 01610014
(1) 3,
L20
  
 01610001
(1) 2,
L20
 01610003
(1) 14,
L20
    01610003
(1) 13,
L20
  
 01610001
(1) 3,
L20
 01610003
(1) 7,
L20
     01610003
(1) 31,
L20
 
 01610003
(1) 68,
L20
 01610003
(1) 66,
L20
      01610014
(1) 11,
L30
 01610003
(1) 34,
L20
 01610003
(1) 65,
L20
       
 01610014
(1) 8,
L20
 01610003
(1) 35,
L20
       
พฤหัสบดี    สระฯ      01610004
(3) 1,
L20
 01610004
(3) 1,
L20
  
    โรงยิม 01610001
(1) 22,
L20
 01610001
(1) 21,
L20
  01610014
(1) 6,
L20
 01610003
(1) 50,
L32
  
 01610002
(1) 1,
L32
 01610003
(1) 52,
L20
  01610014
(1) 13,
L20
 01610001
(1) 36,
L20
  
 01610003
(1) 22,
L20
 01610006
(3) 3,
L20
  01610007
(3) 1,
L20
 01610007
(3) 1,
L20
  
 01610003
(1) 27,
L20
 01610003
(1) 47,
L20
  01610003
(1) 9,
L20
 01610014
(1) 7,
L20
  
 01610003
(1) 46,
L32
 01610003
(1) 23,
L24
  01610003
(1) 40,
L20
 01610003
(1) 54,
L20
  
 01610003
(1) 51,
L20
 01610003
(1) 1,
L20
  01610003
(1) 29,
L20
 01610003
(1) 49,
L20
  
 01610006
(3) 3,
L20
 01610002
(1) 2,
L32
  01610001
(1) 35,
L20
 01610003
(1) 42,
L20
  
ศุกร์    สระฯ 01610004
(3) 2,
L20
 01610004
(3) 2,
L20
       
    โรงยิม 01610003
(1) 41,
L20
 01610003
(1) 70,
L20
  01610013
(3) 1,
L20
    
 01610003
(1) 24,
L20
 01610014
(1) 10,
L20
  01610001
(1) 17,
L20
    
 01610003
(1) 59,
L20
 01610001
(1) 1,
L20
  01610003
(1) 61,
L32
    
 01610003
(1) 57,
L20
 01610003
(1) 25,
L20
   01610006
(3) 5,
L20
   
   01610003
(1) 60,
L32
    01610013
(3) 1,
L20
  
   01610003
(1) 6,
L20
    01610003
(1) 56,
L20
  
   01610001
(1) 16,
L24
    01610003
(1) 55,
L20
  
         01610006
(3) 5,
L20
 
         01610003
(1) 67,
L20
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690