เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    AR303  10122406
(4) 1,
L32
   10111102
(3) 1,
L32
      
    AR401 10121312
(3) 1,
L32
 10121312
(3) 1,
L32
  10111102
(3) 1,
L32
  
    AR402 10121312
(3) 2,
L32
 10121312
(3) 2,
L32
  10111104
(3) 2,
L32
  
    AR403  10122406
(4) 2,
L32
   10111104
(3) 2,
L32
      
    AR501   10112202
(4) 1,
L32
    
    AR502       10113202
(3) 2,
L32
  
    AR503  10112202
(4) 1,
L32
   10211104
(3) 1,
L32
   10211104
(3) 2,
L32
  
    AR505 10214204
(3) 1,
L32
 10214204
(3) 1,
L32
  10214204
(3) 2,
L32
 10214204
(3) 2,
L32
   
    AR601  10111101
(1) 1,
L32
 10122406
(4) 1,
L32
   
    AR602  10111101
(1) 2,
L32
 10122406
(4) 2,
L32
   
    AR603 10223401
(3) 1,
L32
 10223401
(3) 1,
L32
 10113202
(3) 2,
L32
      
    AR703      10222510
(3) 1,
L32
 10222510
(3) 1,
L32
    AR705       10122312
(3) 2,
L32
   
    AR706       10122312
(3) 3,
L32
   
    AR707       10222409
(3) 1,
L32
   
    AR803       10211104
(3) 1,
L32
   10211104
(3) 2,
L32
    AR805  10122304
(3) 1,
L32
 10122304
(3) 1,
L32
    
อังคาร    AR301      10125508
(3) 3,
L32
    
      10125508
(3) 4,
L32
    
      10125508
(3) 2,
L32
    
      10125508
(3) 1,
L32
    
    AR303      10124303
(3) 1,
L32
    
    AR401      10111103
(3) 1,
L32
 10111103
(3) 1,
L32
  
    AR403 10211101
(3) 1,
L32
     10211101
(3) 2,
L32
      
    AR501  10211101
(3) 1,
L32
  10211101
(3) 2,
L32
  
    AR503 01310001
(3) 1,
L20
 01310001
(3) 1,
L20
  10121413
(3) 1,
L32
 10121413
(3) 1,
L32
  
    AR505 10224301
(3) 1,
L32
 10224301
(3) 1,
L32
       
    AR507  10124301
(3) 2,
L32
 10124301
(3) 2,
L32
    
    AR603  10125503
(3) 2,
L32
  10125511
(3) 3,
L32
    
  10125503
(3) 1,
L32
  10125511
(3) 4,
L32
    
      10125511
(3) 2,
L32
    
      10125511
(3) 1,
L32
    
    AR605      10125405
(3) 3,
L32
 10125405
(3) 1,
L32
      10125405
(3) 2,
L32
 10125405
(3) 4,
L32
      10125405
(3) 4,
L32
 10125405
(3) 2,
L32
      10125405
(3) 1,
L32
 10125405
(3) 3,
L32
    AR606      10125512
(3) 4,
L32
    
      10125512
(3) 3,
L32
    
      10125512
(3) 2,
L32
    
      10125512
(3) 1,
L32
    
    AR607      10130505
(3) 4,
L32
    
      10130505
(3) 3,
L32
    
      10130505
(3) 2,
L32
    
      10130505
(3) 1,
L32
    
    AR608      10130304
(3) 1,
L32
 10130304
(3) 3,
L32
  
      10130304
(3) 4,
L32
 10130304
(3) 1,
L32
  
      10130304
(3) 3,
L32
 10130304
(3) 4,
L32
  
      10130304
(3) 2,
L32
 10130304
(3) 2,
L32
  
    AR609      10130506
(3) 2,
L32
    
      10130506
(3) 1,
L32
    
      10130506
(3) 3,
L32
    
      10130506
(3) 4,
L32
    
    AR610      10130510
(3) 1,
L32
    
      10130510
(3) 3,
L32
    
      10130510
(3) 4,
L32
    
      10130510
(3) 2,
L32
    
    AR705  01310005
(3) 2,
L20
  10125504
(3) 5,
L32
 10125504
(3) 4,
L32
  
      10125504
(3) 4,
L32
 10125504
(3) 1,
L32
  
      10125504
(3) 2,
L32
 10125504
(3) 2,
L32
  
      10125504
(3) 1,
L32
 10125504
(3) 5,
L32
  
    AR706  01761404
(3) 1,
L20
  10125406
(3) 1,
L32
 10125406
(3) 1,
L32
  
      10125406
(3) 2,
L32
 10125406
(3) 2,
L32
  
      10125406
(3) 3,
L32
 10125406
(3) 3,
L32
  
      10125406
(3) 4,
L32
 10125406
(3) 4,
L32
  
    AR707  01324339
(3) 1,
L20
  10125402
(3) 3,
L32
 10125402
(3) 3,
L32
  
      10125402
(3) 4,
L32
 10125402
(3) 4,
L32
  
      10125402
(3) 2,
L32
 10125402
(3) 2,
L32
  
      10125402
(3) 1,
L32
 10125402
(3) 1,
L32
  
    AR708      10118404
(3) 1,
L32
 10118404
(3) 4,
L32
  
      10118404
(3) 3,
L32
 10118404
(3) 3,
L32
  
      10118404
(3) 2,
L32
 10118404
(3) 2,
L32
  
      10118404
(3) 4,
L32
 10118404
(3) 1,
L32
  
    AR709      10118409
(3) 3,
L32
    
      10118409
(3) 2,
L32
    
      10118409
(3) 1,
L32
    
      10118409
(3) 4,
L32
    
    AR803      10222304
(3) 1,
L32
 10222304
(3) 1,
L32
    AR805      10225403
(3) 1,
L32
 10225403
(3) 1,
L32
พุธ    AR303  10111107
(2) 1,
L32
    10111209
(2) 1,
L32
    
    AR401   10122304
(3) 3,
L32
    
    AR402       10111102
(3) 2,
L32
  
    AR403  10122304
(3) 3,
L32
    10111102
(3) 2,
L32
      
    AR501   10123304
(3) 2,
L32
    
    AR502   10112202
(4) 2,
L32
    
    AR503  10123304
(3) 2,
L32
    10211207
(3) 1,
L32
 10211207
(3) 1,
L32
   
    AR505  10221304
(3) 1,
L32
 10221304
(3) 1,
L32
    
    AR507 10111206
(3) 1,
L32
 10111206
(3) 1,
L32
       
    AR601 10211102
(3) 1,
L32
 10211102
(3) 1,
L32
       
    AR602      10211102
(3) 2,
L32
 10211102
(3) 2,
L32
  
    AR603  10112202
(4) 2,
L32
    10213205
(3) 2,
L32
 10213205
(3) 2,
L32
   
    AR703 10122514
(3) 2,
L32
 10122514
(3) 1,
L32
      
    AR705 10213205
(3) 1,
L32
 10213205
(3) 1,
L32
        
    AR706 10211207
(3) 2,
L32
 10211207
(3) 2,
L32
        
    AR707  10121409
(3) 3,
L32
        
    AR803  10123406
(3) 1,
L32
 10123406
(3) 1,
L32
    
    AR805  10123406
(3) 2,
L32
 10123406
(3) 2,
L32
    
พฤหัสบดี    AR303  10124303
(3) 2,
L32
  10111211
(2) 2,
L32
     
    AR401   10122304
(3) 2,
L32
    
    AR402       10113202
(3) 1,
L32
  
    AR403  10122304
(3) 2,
L32
    10113202
(3) 1,
L32
      
    AR501   10122508
(3) 1,
L32
    
    AR502   10122508
(3) 2,
L32
    
    AR503 10124406
(3) 2,
L32
 10124406
(3) 2,
L32
   10121409
(3) 2,
L32
  
    AR601       10213202
(3) 1,
L32
  
    AR602       10213202
(3) 2,
L32
  
    AR603  10124406
(3) 1,
L32
 10124406
(3) 1,
L32
  10121409
(3) 1,
L32
  
    AR703 10225404
(3) 1,
L32
 10225404
(3) 1,
L32
  10225402
(3) 1,
L32
 10225402
(3) 1,
L32
 
    AR705  10122508
(3) 1,
L32
    10213202
(3) 1,
L32
      
    AR706  10122508
(3) 2,
L32
    10213202
(3) 2,
L32
      
    AR707 10225401
(3) 1,
L32
 10225401
(3) 1,
L32
  10125504
(3) 3,
L32
 10125504
(3) 3,
L32
 
    AR805  10123304
(3) 1,
L32
 10123304
(3) 1,
L32
    
ศุกร์    AR303  10122312
(3) 1,
L32
  10111104
(3) 1,
L32
  10126401
(1) 2,
L32
   
        10126401
(1) 1,
L32
   
    AR401       10111104
(3) 1,
L32
  
    AR402 10111103
(3) 2,
L32
 10111103
(3) 2,
L32
       
    AR403 10214202
(3) 1,
L32
      10111107
(2) 2,
L32
 10111209
(2) 2,
L32
  
    AR501   10123304
(3) 3,
L32
    
    AR502  10214202
(3) 1,
L32
 10214202
(3) 2,
L32
 10214202
(3) 2,
L32
  
    AR503  10123304
(3) 3,
L32
 10111211
(2) 1,
L32
        
    AR507 10111206
(3) 2,
L32
 10111206
(3) 2,
L32
 10124301
(3) 1,
L32
 10124301
(3) 1,
L32
    AR601  10211103
(3) 1,
L32
       
    AR602       10211103
(3) 2,
L32
  
    AR603 10211103
(3) 1,
L32
     10211103
(3) 2,
L32
      
    AR703 10124407
(3) 1,
L32
  10124407
(3) 2,
L32
     
    AR803  10222508
(4) 1,
L32
 10222508
(4) 1,
L32
   
    AR805  10222406
(4) 1,
L32
 10222406
(4) 1,
L32
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690