เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะศึกษาศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    ศษ1-1401  02143302
(3) 1,
L32
  02141402
(3) 2,
L32
     
    ศษ1-1402  02143302
(3) 7,
L32
  02143302
(3) 2,
L32
     
    ศษ1-1405  02143403
(3) 1,
L32
  02121301
(3) 8,
L32
 02121301
(3) 8,
L32
    
    ศษ1-1406 02142306
(3) 3,
L20
 02142306
(3) 3,
L20
  02141402
(3) 1,
L32
  02111101
(3) 1,
L20
 02111101
(3) 1,
L20
อังคาร    ศษ.204      02141301
(3) 1,
L32
 02141301
(3) 1,
L32
    
    ศษ1-1401 02132401
(3) 1,
L32
 02132401
(3) 1,
L32
  02141301
(3) 2,
L32
 02141301
(3) 2,
L32
 02142302
(1) 13,
L32
 
    ศษ1-1402  02143302
(3) 3,
L32
   02143403
(3) 2,
L32
    
    ศษ1-1405  02132401
(3) 3,
L32
  02143302
(3) 4,
L32
     
    ศษ1-1406      02121301
(3) 5,
L32
 02121301
(3) 5,
L32
    
         02142302
(1) 3,
L32
  
พุธ    ศษ1-1401 02121301
(3) 6,
L32
 02121301
(3) 6,
L32
  02142302
(1) 9,
L32
     
    ศษ1-1402  02143302
(3) 5,
L32
  02143302
(3) 6,
L32
     
    ศษ1-1405  02262304
(3) 4,
L32
  02142302
(1) 10,
L32
     
    ศษ1-1406  02131305
(3) 2,
L20
  02262304
(3) 5,
L32
  02111101
(3) 2,
L20
 02111101
(3) 2,
L20
พฤหัสบดี    ศษ1-1401  02111302
(3) 3,
L20
  02111302
(3) 4,
L20
     
    ศษ1-1402 02121101
(3) 1,
L20
 02121101
(3) 1,
L20
         
    ศษ1-1405 02144401
(1) 1,
L32
  02144401
(1) 1,
L32
    
    ศษ1-1406  02131305
(3) 3,
L20
      02131305
(3) 1,
L30
 
ศุกร์    ศษ1-1401  02111302
(3) 7,
L32
  02111302
(3) 8,
L32
     
    ศษ1-1406  02111302
(3) 1,
L32
  02111302
(3) 2,
L32
     
เสาร์    ศษ.204  02132601
(3) 1,
L52
  02121604
(3) 1,
L52
 02121603
(3) 1,
L52
  
    ศษ1-1401 02141603
(3) 1,
L52
 02141603
(3) 1,
L52
  02142601
(3) 1,
L52
 02142601
(3) 1,
L52
    
อาทิตย์    ศษ.204  02121602
(3) 1,
L52
         
    ศษ1-1401 02132602
(3) 1,
L52
 02132602
(3) 1,
L52
  02211602
(3) 1,
L52
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690