เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายรวมคณะศิลปศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    Slope ศศ      01210005
(3) 3,
L20
 
    บรรยาย1 01320003
(3) 6,
L20
 01320003
(3) 6,
L20
  01320003
(3) 11,
L20
 01320003
(3) 11,
L20
    บรรยาย2 01320001
(3) 106,
L20
 01320001
(3) 106,
L20
  01320002
(3) 1,
L20
 01320002
(3) 1,
L20
    บรรยาย3 01320001
(3) 45,
L20
 01320001
(3) 45,
L20
  01320001
(3) 127,
L20
 01320001
(3) 127,
L20
    บรรยาย4 01320001
(3) 104,
L20
 01320001
(3) 104,
L20
  01320001
(3) 101,
L20
 01320001
(3) 101,
L20
    บรรยาย5 01310001
(3) 6,
L20
 01310001
(3) 6,
L20
  01324101
(3) 1,
L20
 
    ศศ Lab 1  01324329
(3) 1,
L20
  01324319
(3) 1,
L20
 
    ศศ Lab 2 01320003
(3) 74,
L20
 01320003
(3) 74,
L20
  01320003
(3) 58,
L20
 01320003
(3) 58,
L20
    ศศ Lab 3 01320003
(3) 83,
L20
 01320003
(3) 83,
L20
  01324205
(3) 5,
L30
 
    ศศ Lab 4 01320003
(3) 1,
L20
 01320003
(3) 1,
L20
  01324316
(3) 4,
L30
 
    ศศ Lab 5      01330006
(3) 2,
L20
 
    ศศ Lab 6 01320003
(3) 94,
L32
 01320003
(3) 94,
L32
  01320003
(3) 106,
L20
 01320003
(3) 106,
L20
    ศศ.Lab11 01320003
(3) 93,
L32
 01320003
(3) 93,
L32
  01320003
(3) 105,
L20
 01320003
(3) 105,
L20
อังคาร    Slope ศศ  01010010
(3) 1,
L20
  01010010
(3) 6,
L20
 
    บรรยาย1  01324208
(3) 3,
L20
  01324208
(3) 4,
L30
 
    บรรยาย2 01320007
(3) 7,
L20
 01320007
(3) 7,
L20
  01324206
(3) 1,
L20
 
    บรรยาย3  01324207
(3) 2,
L20
  01324206
(3) 2,
L20
 
    บรรยาย4 01320003
(3) 21,
L20
 01320003
(3) 21,
L20
  01320003
(3) 121,
L20
 01320003
(3) 121,
L20
    บรรยาย5  01324101
(3) 2,
L20
  01324101
(3) 4,
L30
 
    ศศ Lab 1      01320007
(3) 13,
L20
 01320007
(3) 13,
L20
    ศศ Lab 2 01320001
(3) 4,
L20
 01320001
(3) 4,
L20
  01320001
(3) 20,
L20
 01320001
(3) 20,
L20
    ศศ Lab 3 01320003
(3) 73,
L20
 01320003
(3) 73,
L20
  01324205
(3) 2,
L20
 
    ศศ Lab 4 01320001
(3) 110,
L20
 01320001
(3) 110,
L20
  01320001
(3) 64,
L20
 01320001
(3) 64,
L20
    ศศ Lab 5 01320001
(3) 9,
L20
 01320001
(3) 9,
L20
  01320003
(3) 90,
L20
 01320003
(3) 90,
L20
    ศศ Lab 6 01320003
(3) 89,
L20
 01320003
(3) 89,
L20
  01320001
(3) 87,
L20
 01320001
(3) 87,
L20
    ศศ Lab 7  01800206
(3) 6,
L24
  01802308
(3) 4,
L24
 
    ศศ.Lab11 01320001
(3) 5,
L20
 01320001
(3) 5,
L20
  01320001
(3) 92,
L20
 01320001
(3) 92,
L20
พุธ    Slope ศศ  01010010
(3) 8,
L20
  01010010
(3) 14,
L20
 
    บรรยาย1  01324204
(3) 1,
L20
     
    บรรยาย2  01324204
(3) 3,
L20
     
    บรรยาย3  01324204
(3) 2,
L20
     
    บรรยาย4  01324204
(3) 4,
L20
     
    บรรยาย5  01324101
(3) 3,
L20
     
    ศศ Lab 1 01805303
(3) 1,
L20
 01805303
(3) 1,
L20
     
    ศศ Lab 2 01320001
(3) 43,
L20
 01320001
(3) 43,
L20
     
    ศศ Lab 3 01320001
(3) 40,
L20
 01320001
(3) 40,
L20
     
    ศศ Lab 4  01324316
(3) 2,
L20
     
    ศศ Lab 5 01320001
(3) 85,
L20
 01320001
(3) 85,
L20
     
    ศศ Lab 6 01320003
(3) 107,
L20
 01320003
(3) 107,
L20
     
    ศศ.Lab11 01320001
(3) 138,
L20
 01320001
(3) 138,
L20
     
พฤหัสบดี    Slope ศศ  01210005
(3) 11,
L20
     
    บรรยาย1  01324208
(3) 2,
L20
  01324208
(3) 1,
L20
 
    บรรยาย2 01320003
(3) 47,
L20
 01320003
(3) 47,
L20
  01320003
(3) 22,
L20
 01320003
(3) 22,
L20
    บรรยาย3  01324207
(3) 3,
L20
  01324206
(3) 3,
L20
 
    บรรยาย4 01320001
(3) 44,
L20
 01320001
(3) 44,
L20
  01320003
(3) 41,
L20
 01320003
(3) 41,
L20
    บรรยาย5 01320003
(3) 75,
L20
 01320003
(3) 75,
L20
  01320003
(3) 102,
L20
 01320003
(3) 102,
L20
    ศศ Lab 1  01324314
(3) 1,
L20
  01324319
(3) 2,
L20
 
    ศศ Lab 2 01320001
(3) 28,
L20
 01320001
(3) 28,
L20
  01320001
(3) 18,
L32
 01320001
(3) 18,
L32
    ศศ Lab 3  01324205
(3) 3,
L20
  01324205
(3) 4,
L20
 
    ศศ Lab 4  01324316
(3) 3,
L20
  01330001
(3) 8,
L21
 
    ศศ Lab 5 01320003
(3) 3,
L20
 01320003
(3) 3,
L20
  01320003
(3) 79,
L20
 01320003
(3) 79,
L20
    ศศ Lab 6      01320001
(3) 117,
L20
 01320001
(3) 117,
L20
    ศศ.Lab11 01320003
(3) 49,
L20
 01320003
(3) 49,
L20
  01320003
(3) 45,
L20
 01320003
(3) 45,
L20
ศุกร์    Slope ศศ  01010010
(3) 20,
L20
  00100101
(2) 5,
L20
    บรรยาย1 01320007
(3) 4,
L24
 01320007
(3) 4,
L24
  01803303
(3) 3,
L20
 01803303
(3) 3,
L20
    บรรยาย2 01320006
(3) 2,
L20
 01320006
(3) 2,
L20
  01801307
(3) 2,
L20
 01801307
(3) 2,
L20
    บรรยาย3  01330001
(3) 1,
L20
  01330001
(3) 2,
L20
 
    บรรยาย4 01320003
(3) 19,
L20
 01320003
(3) 19,
L20
  01320003
(3) 77,
L20
 01320003
(3) 77,
L20
    บรรยาย5 01320003
(3) 48,
L20
 01320003
(3) 48,
L20
  01320001
(3) 41,
L20
 01320001
(3) 41,
L20
    ศศ Lab 1  01324314
(3) 2,
L20
  01324204
(3) 6,
L30
 
    ศศ Lab 2 01320001
(3) 63,
L20
 01320001
(3) 63,
L20
  01320001
(3) 31,
L20
 01320001
(3) 31,
L20
    ศศ Lab 3  01324205
(3) 1,
L20
  01320003
(3) 60,
L32
 01320003
(3) 60,
L32
    ศศ Lab 4  01324316
(3) 1,
L20
     
    ศศ Lab 5 01320003
(3) 118,
L20
 01320003
(3) 118,
L20
     
    ศศ Lab 6 01803303
(3) 2,
L20
 01803303
(3) 2,
L20
  01324207
(3) 1,
L20
 
    ศศ.Lab11 01320003
(3) 25,
L24
 01320003
(3) 25,
L24
  01320003
(3) 78,
L24
 01320003
(3) 78,
L24

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690