เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะศิลปกรรม 5
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    ศก5201  01900206
(3) 1,
L20
  01901204
(3) 1,
L20
  
    ศก5204      07100106
(2) 2,
L20
 07100106
(2) 2,
L20
 
    ศก5302      07340440
(3) 1,
L20
 07340440
(3) 1,
L20
    ศก5401 07300004
(2) 1,
L20
 07300004
(2) 1,
L20
      
อังคาร    ศก5201  09121047
(3) 1,
L20
  01000001
(3) 25,
L20
  
    ศก5206  07140214
(3) 1,
L20
 07140214
(3) 1,
L20
  07140214
(3) 1,
L20
 
    ศก5301 07340401
(2) 1,
L20
      
    ศก5302      07340217
(2) 1,
L20
 07340217
(2) 1,
L20
 
พุธ    ศก5201  01901201
(3) 1,
L20
      
    ศก5202      07140208
(5) 1,
L20
 07140208
(5) 1,
L20
 
    ศก5203 07140117
(2) 1,
L20
 07140117
(2) 1,
L20
  07100105
(2) 2,
L20
 07100105
(2) 2,
L20
 
    ศก5204 07140304
(2) 1,
L20
 07140304
(2) 1,
L20
      
    ศก5206  07140316
(3) 1,
L20
 07140316
(3) 1,
L20
  07140316
(3) 1,
L20
 
    ศก5301      07340004
(2) 1,
L20
   
    ศก5302 07340310
(4) 1,
L20
 07340310
(4) 1,
L20
  07340310
(4) 1,
L20
 
    ศก5307 07340106
(4) 1,
L20
 07340106
(4) 1,
L20
  07340106
(4) 1,
L20
 
พฤหัสบดี    ศก5201  01900110
(3) 1,
L20
  01900201
(3) 1,
L20
 01900201
(3) 1,
L20
 
    ศก5202 07140208
(5) 1,
L20
  07140208
(5) 1,
L20
    ศก5203 07140100
(5) 1,
L20
 07140100
(5) 1,
L20
  07140100
(5) 1,
L20
    ศก5204   07140220
(2) 1,
L20
  07140310
(5) 1,
L20
 07140310
(5) 1,
L20
    ศก5205 07100105
(2) 6,
L20
 07100105
(2) 6,
L20
      
    ศก5206 07140412
(6) 1,
L20
 07140412
(6) 1,
L20
  07140412
(6) 1,
L20
 
    ศก5301      07340349
(3) 1,
L20
 07340349
(3) 1,
L20
    ศก5401 07340208
(4) 1,
L20
 07340208
(4) 1,
L20
  07340208
(4) 1,
L20
 
    ศก5407 07340412
(4) 1,
L20
 07340412
(4) 1,
L20
  07340412
(4) 1,
L20
 
ศุกร์    ศก5201  01900111
(3) 1,
L20
  01900204
(3) 1,
L20
  
    ศก5202  07140313
(3) 1,
L20
 07140313
(3) 1,
L20
  07140313
(3) 1,
L20
 
    ศก5203 07140100
(5) 1,
L20
      
    ศก5204 07140310
(5) 1,
L20
  07140310
(5) 1,
L20
 
    ศก5206 07140412
(6) 1,
L20
  07140412
(6) 1,
L20
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690