เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะศิลปกรรม 3
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    ศก3103      07382205
(2) 1,
L20
 07382205
(2) 1,
L20
   
    ศก3107 07380103
(2) 2,
L20
 07380103
(2) 2,
L20
  07380105
(2) 2,
L20
 07380105
(2) 2,
L20
   
   07382202
(2) 1,
L20
        
    ศก3109 07380105
(2) 1,
L20
 07380105
(2) 1,
L20
        
    ศก3206  07381202
(3) 1,
L20
 07381202
(3) 1,
L20
  07381202
(3) 1,
L20
   
    ศก3303  07384202
(3) 1,
L20
 07384202
(3) 1,
L20
  07384202
(3) 1,
L20
   
    ศก3311   07383202
(2) 1,
L20
        
    ศก3312      07100307
(2) 7,
L20
 07380314
(1) 1,
L20
 07380314
(1) 2,
L20
 
อังคาร    ศก3103      07382309
(3) 1,
L20
 07382309
(3) 1,
L20
  
    ศก3202 07380311
(2) 1,
L20
 07380311
(2) 1,
L20
         
    ศก3207      07381312
(3) 1,
L20
 07381312
(3) 1,
L20
    ศก3302 07380103
(2) 1,
L20
 07380103
(2) 1,
L20
        
    ศก3303    07384309
(3) 1,
L20
  07384309
(3) 1,
L20
 
    ศก3308  07383309
(3) 1,
L20
 07383309
(3) 1,
L20
  07383309
(3) 1,
L20
   
    ศก3311 07380311
(2) 2,
L20
 07380311
(2) 2,
L20
   07383207
(2) 1,
L20
     
พุธ    ศก3103      07382314
(3) 1,
L20
 07382314
(3) 1,
L20
    ศก3107  07380101
(2) 1,
L20
 07380101
(2) 1,
L20
        
    ศก3208  07380207
(2) 1,
L20
 07380207
(2) 1,
L20
  07380207
(2) 2,
L20
 07380207
(2) 2,
L20
    
    ศก3302  07384308
(3) 1,
L20
 07384308
(3) 1,
L20
  07384308
(3) 1,
L20
   
    ศก3312      07380101
(2) 2,
L20
 07380101
(2) 2,
L20
    
พฤหัสบดี    ศก3103  07382207
(3) 1,
L20
 07382207
(3) 1,
L20
  07382207
(3) 1,
L20
   
    ศก3107 07382101
(2) 1,
L20
 07382101
(2) 1,
L20
        
    ศก3207  07381309
(3) 1,
L20
 07381309
(3) 1,
L20
  07381309
(3) 1,
L20
   
    ศก3302  07384307
(3) 1,
L20
 07384307
(3) 1,
L20
  07384307
(3) 1,
L20
   
    ศก3309 07380206
(2) 1,
L20
 07380206
(2) 1,
L20
        
    ศก3311 07380206
(2) 2,
L20
 07380206
(2) 2,
L20
        
    ศก3312      07383308
(2) 1,
L20
 07383308
(2) 1,
L20
   
ศุกร์    ศก3207  07381307
(3) 1,
L20
 07381307
(3) 1,
L20
  07381307
(3) 1,
L20
   
    ศก3303  07384203
(3) 1,
L20
 07384203
(3) 1,
L20
  07384203
(3) 1,
L20
   
    ศก3304  07381204
(3) 1,
L20
 07381204
(3) 1,
L20
  07381204
(3) 1,
L20
   
    ศก3308  07383309
(3) 2,
L20
 07383309
(3) 2,
L20
  07383309
(3) 2,
L20
   
    ศก3309  07383203
(3) 1,
L20
 07383203
(3) 1,
L20
  07383203
(3) 1,
L20
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690