เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะศิลปกรรม 2
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    ศก2301  02143302
(3) 8,
L32
  07100001
(3) 1,
L20
    
    ศก2302   07100004
(2) 1,
L20
        
    ศก2303  07200002
(3) 6,
L20
        
    ศก2402   07100307
(2) 2,
L20
  07100307
(2) 5,
L20
 07100307
(2) 6,
L20
   
   07100307
(2) 1,
L20
        
    ศก2407 07380313
(2) 1,
L20
 07380313
(2) 2,
L20
  07200002
(3) 7,
L20
    
      07200002
(3) 4,
L20
    
อังคาร    ศก2301  07100001
(3) 5,
L20
  07100307
(2) 4,
L20
     
    ศก2302  02142302
(1) 2,
L32
   07110301
(2) 1,
L20
    
    ศก2303  01110001
(3) 1,
L20
  07340323
(3) 1,
L20
    
    ศก2401   01010006
(2) 6,
L20
  07120016
(2) 1,
L20
 07120016
(2) 1,
L20
   
    ศก2402      02121301
(3) 3,
L20
  07340218
(3) 1,
L20
 
       07340218
(3) 1,
L20
    
    ศก2403   07100307
(2) 3,
L20
        
    ศก2407      07100003
(2) 1,
L20
     
      07100003
(2) 3,
L20
     
      07100003
(2) 2,
L20
     
พุธ    ศก2301 07380208
(2) 2,
L20
 07380208
(2) 2,
L20
  07120016
(2) 2,
L20
 07120016
(2) 2,
L20
   
    ศก2302   07120001
(2) 1,
L20
  07000407
(3) 2,
L20
 
    ศก2303 07100105
(2) 7,
L20
 07100105
(2) 7,
L20
  07000407
(3) 4,
L20
 
      07000407
(3) 1,
L20
 
    ศก2401 07100106
(2) 6,
L20
 07100106
(2) 6,
L20
  07130207
(2) 1,
L20
     
    ศก2402   07381101
(2) 2,
L20
  07381101
(2) 1,
L20
     
    ศก2403 07200303
(3) 3,
L32
 07200303
(3) 3,
L32
  07100001
(3) 6,
L20
    
    ศก2407 01010009
(2) 9,
L20
 01010009
(2) 10,
L20
  01610009
(3) 1,
L20
    
พฤหัสบดี    ศก2301      07200002
(3) 5,
L20
    
    ศก2302  07100001
(3) 3,
L20
  07380208
(2) 1,
L20
 07380208
(2) 1,
L20
   
    ศก2303 07100105
(2) 4,
L20
 07100105
(2) 4,
L20
        
ศุกร์    ศก2301      07100001
(3) 4,
L20
    
    ศก2302      07231416
(2) 1,
L32
     
    ศก2401 07130202
(3) 1,
L20
 07130202
(3) 1,
L20
  07130202
(3) 1,
L20
      
    ศก2402  07100001
(3) 2,
L20
  07200002
(3) 2,
L20
    
    ศก2407  07100001
(3) 7,
L20
  07100001
(3) 8,
L20
    
เสาร์    ศก2301  07121601
(3) 1,
L52
  07122601
(2) 1,
L52
 07122601
(2) 1,
L52
   
    ศก2302  07121606
(3) 1,
L52
  07121701
(2) 1,
L52
 07121701
(2) 1,
L52
   
    ศก2303      07213604
(3) 1,
L52
 07211601
(3) 1,
L52
 
    ศก2403 07212605
(3) 1,
L52
 07212605
(3) 1,
L52
  07212603
(3) 1,
L52
    
อาทิตย์    ศก2301  07121603
(3) 1,
L52
  07121602
(3) 1,
L52
 07121602
(3) 1,
L52
   
    ศก2302  07122704
(2) 1,
L52
   07121702
(4) 1,
L52
 07121702
(4) 1,
L52
    ศก2303 07213601
(3) 1,
L52
 07213601
(3) 1,
L52
     07212601
(3) 1,
L52
 
    ศก2403  07212602
(3) 1,
L52
  07212604
(3) 1,
L52
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690