เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารพืชศาสตร์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    พ 2103      03002201
(3) 2,
L20
 
    พ 2202      03112308
(3) 2,
L20
 03114201
(3) 1,
L20
      03112308
(3) 1,
L20
 03114201
(3) 2,
L20
    พ 2203      03113414
(3) 1,
L20
 
    พ 3102 03113304
(3) 1,
L20
       
อังคาร    พ 2103      03002201
(3) 1,
L20
 
    พ 2202   03112306
(3) 2,
L20
     
   03112306
(3) 1,
L20
     
    พ 2204 03113307
(3) 1,
L20
       
    พ 3102 03113302
(3) 1,
L20
       
    พ 3201  03113421
(3) 1,
L20
  03112204
(3) 1,
L20
 
    พ 5101      03112205
(3) 2,
L20
 
พุธ    พ 2103      03113413
(3) 1,
L20
 
    พ 2202  03112307
(3) 1,
L20
     
    พ 2204 03113413
(3) 1,
L20
 03113415
(3) 1,
L20
     
    พ 3102      03113302
(3) 1,
L20
 
    พ 3201      03113307
(3) 1,
L20
 
พฤหัสบดี    พ 2103  03111309
(3) 1,
L20
  03111309
(3) 2,
L20
 
    พ 2202  03112306
(3) 1,
L20
  03112306
(3) 2,
L20
 
    พ 3201      03112204
(3) 2,
L20
 
    พ 5101      03112205
(3) 1,
L20
 
ศุกร์    พ 2103  03111309
(3) 3,
L20
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690