เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารประมง
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    ปม 102 11110012
(2) 1,
L20
 11110012
(2) 1,
L20
        
    ปม 201  03221306
(3) 1,
L20
        
    ปม 202   03222101
(3) 1,
L20
  03222101
(3) 1,
L20
    
อังคาร    ปม 102  03223304
(3) 1,
L20
      03224406
(3) 1,
L20
    ปม 1101   03222309
(3) 2,
L20
  03222309
(3) 2,
L20
      
    ปม 1102   03222304
(2) 1,
L20
  03222304
(2) 1,
L20
   
    ปม 202      03223305
(3) 1,
L20
 03223305
(3) 1,
L20
  
พุธ    ปม 102          03224406
(3) 1,
L20
    ปม 1101   03222309
(3) 1,
L20
  03222309
(3) 1,
L20
      
    ปม 1102   03222304
(2) 2,
L20
  03222304
(2) 2,
L20
   
    ปม 201 03222309
(3) 1,
L20
 03221203
(3) 1,
L20
  03221203
(3) 1,
L20
    
 03222309
(3) 2,
L20
          
พฤหัสบดี    ปม 102 03221201
(3) 1,
L20
          
    ปม 1101   03222305
(3) 1,
L20
  03222305
(3) 1,
L20
 03222305
(3) 2,
L20
   
    ปม 1102   03221201
(3) 1,
L20
  03221201
(3) 1,
L20
      
    ปม 201 03222305
(3) 2,
L20
     03221305
(3) 1,
L20
   
 03222305
(3) 1,
L20
          
ศุกร์    ปม 102 03224406
(3) 1,
L20
           
    ปม 201      03221305
(3) 1,
L20
 03221305
(3) 2,
L20
  
      03221305
(3) 2,
L20
     
    ปม 202  03223303
(1) 1,
L20
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690