เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ปท 204 03123309
(3) 2,
L20
    03121202
(3) 1,
L20
   
 03121202
(3) 1,
L20
     03123309
(3) 2,
L20
     
 03123309
(3) 1,
L20
         
  03121202
(3) 1,
L20
       
   03123309
(3) 2,
L20
       
    ปท 302   03113414
(3) 1,
L20
       
    ปท 304  03000403
(3) 1,
L20
   03122207
(3) 2,
L20
 03122207
(3) 2,
L20
    ปท 401   03122318
(3) 1,
L20
  03122318
(3) 1,
L20
 03123303
(3) 2,
L20
  
อังคาร    ปท 203 03121202
(3) 2,
L20
 03121202
(3) 2,
L20
  03121202
(3) 2,
L20
   
    ปท 302 03112205
(3) 1,
L20
 03112204
(3) 1,
L20
  03113421
(3) 1,
L20
 03121104
(3) 1,
L20
 03112205
(3) 2,
L20
 03112204
(3) 2,
L20
   03121104
(3) 1,
L20
    
    ปท 304 03122314
(3) 1,
L20
 03122314
(3) 1,
L20
  03122314
(3) 1,
L20
 03123312
(3) 1,
L20
  
พุธ    ปท 203   03123309
(3) 1,
L20
  03123309
(3) 1,
L20
 03121206
(3) 1,
L20
 03121206
(3) 1,
L20
    ปท 204 03121207
(3) 1,
L20
 03121207
(3) 1,
L20
  03121207
(3) 1,
L20
 03122315
(3) 1,
L20
 03122315
(3) 1,
L20
    ปท 303   03223202
(3) 2,
L20
  03223202
(3) 2,
L20
   
   03223202
(3) 1,
L20
       
    ปท 401 03122318
(3) 2,
L20
 03122318
(3) 2,
L20
  03122318
(3) 2,
L20
     
 03122318
(3) 1,
L20
         
พฤหัสบดี    ปท 203 03121103
(3) 1,
L20
 03121103
(3) 1,
L20
  03121103
(3) 1,
L20
 03121101
(3) 1,
L20
 03121101
(3) 1,
L20
    ปท 204 03121206
(3) 2,
L20
 03121206
(3) 2,
L20
  03121206
(3) 2,
L20
 03121209
(3) 2,
L20
 03121209
(3) 2,
L20
    ปท 302  03113415
(3) 1,
L20
       
    ปท 303      03223202
(3) 1,
L20
   
    ปท 304 03122207
(3) 1,
L20
 03122207
(3) 1,
L20
  03122207
(3) 1,
L20
 03122311
(3) 1,
L20
 03122311
(3) 1,
L20
    ปท 401 03123303
(3) 2,
L20
 03123303
(3) 1,
L20
  03123303
(3) 1,
L20
     
 03123303
(3) 1,
L20
         
ศุกร์    ปท 203  03121209
(3) 1,
L20
 03121209
(3) 1,
L20
  03121209
(3) 1,
L20
    
    ปท 204  03121207
(3) 2,
L20
 03121207
(3) 2,
L20
  03121207
(3) 2,
L20
    
    ปท 302   03112201
(3) 1,
L20
  03112201
(3) 1,
L20
   
    ปท 303  03113303
(3) 1,
L20
       
    ปท 304  03000403
(3) 1,
L20
       
    ปท 402  03121102
(3) 1,
L20
 03121102
(3) 1,
L20
  03121102
(3) 1,
L20
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690