เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะบริหาร 3
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    BA 3201  01000001
(3) 46,
L20
       
    BA 3301  05790102
(3) 3,
L20
  05290203
(3) 1,
L20
   
  05790102
(3) 1,
L20
       
    BA 3403 01320003
(3) 87,
L20
 01320003
(3) 87,
L20
  01320003
(3) 92,
L20
 01320003
(3) 92,
L20
  
    บธ 53303 05390203
(3) 1,
L20
 05390203
(3) 2,
L20
  01320001
(3) 124,
L20
 01320001
(3) 124,
L20
  
 05390203
(3) 2,
L20
 05390203
(3) 1,
L20
  01320001
(3) 126,
L20
 01320001
(3) 126,
L20
  
อังคาร    BA 3202 01320005
(3) 4,
L20
 01320005
(3) 4,
L20
       
    BA 3301      05190305
(3) 1,
L20
 05190305
(3) 1,
L20
  
    BA 3302      05190201
(3) 2,
L20
   
      05190201
(3) 1,
L20
   
    BA 3401      05190301
(3) 1,
L20
   
    BA 3404 05890432
(3) 1,
L20
 05890432
(3) 1,
L20
       
 05890432
(3) 2,
L20
 05890432
(3) 2,
L20
       
    บธ 53303 05890101
(3) 1,
L20
 05890101
(3) 1,
L20
  05890455
(3) 1,
L20
 05890455
(3) 1,
L20
  
พุธ    BA 3202      05890431
(3) 1,
L20
 05890431
(3) 1,
L20
  
    BA 3301      05190307
(3) 1,
L20
 05190307
(3) 1,
L20
  
    BA 3302  05290201
(3) 1,
L20
  05490201
(3) 2,
L20
 05490201
(3) 2,
L20
  
      05490201
(3) 1,
L20
 05490201
(3) 1,
L20
  
    BA 3401  05191304
(3) 1,
L20
       
    BA 3404 05890321
(3) 1,
L20
 05890321
(3) 1,
L20
       
    บธ 53303  05490103
(3) 1,
L20
  05490103
(3) 3,
L20
   
พฤหัสบดี    BA 3201  01210001
(3) 28,
L20
  09121045
(3) 15,
L20
   
    BA 3202 05890317
(3) 1,
L20
 05890317
(3) 1,
L20
  05890457
(3) 1,
L20
 05890457
(3) 1,
L20
  
    BA 3301  05290101
(3) 2,
L20
  01110009
(3) 26,
L20
   
  05290101
(3) 4,
L20
  01110009
(3) 20,
L20
   
    BA 3302  05190302
(3) 1,
L20
  05190308
(3) 1,
L20
   
    BA 3403  05390101
(3) 1,
L20
  05290310
(3) 1,
L20
  05390101
(3) 1,
L20
       
    BA 3404  01010010
(3) 18,
L20
  01010010
(3) 17,
L20
   
    บธ 53303  05690205
(3) 1,
L20
       
ศุกร์    BA 3201 05890202
(3) 1,
L20
 05890202
(3) 1,
L20
       
    BA 3302  05190403
(3) 1,
L20
       
  05190403
(3) 2,
L20
       
    BA 3401      05090301
(1) 3,
L20
    
      05090301
(1) 2,
L20
    
      05090301
(1) 1,
L20
    
    BA 3403 05890220
(3) 1,
L20
 05890220
(3) 1,
L20
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690