เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะบริหารฯ 2 (เฉพาะบริหารฯ)
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    BA 2403      05310203
(3) 11,
L20
 05310203
(3) 11,
L20
    BA 2405 05113415
(3) 4,
L20
 05113415
(3) 2,
L20
  05113415
(3) 7,
L20
 05113415
(3) 7,
L20
 05113415
(3) 2,
L20
 05113415
(3) 4,
L20
  05113415
(3) 8,
L20
 05113415
(3) 8,
L20
อังคาร    BA 2306/2 05211407
(3) 7,
L30
 05211407
(3) 7,
L30
  05710205
(3) 1,
L20
 
    BA 2308 05211407
(3) 5,
L30
 05211407
(3) 5,
L30
  05210101
(3) 11,
L20
 
    BA 2403 05310203
(3) 10,
L24
 05310203
(3) 10,
L24
  05110201
(3) 12,
L20
 
    BA 2405  05311318
(3) 2,
L20
  05311318
(3) 1,
L20
 
พุธ    BA 2403 05310203
(3) 9,
L30
 05310203
(3) 9,
L30
  05310203
(3) 17,
L20
 05310203
(3) 17,
L20
    BA 2405      05311308
(3) 2,
L20
 05311308
(3) 2,
L20
พฤหัสบดี    BA 2306/2  05910321
(3) 3,
L20
     
    BA 2405  05710203
(3) 2,
L20
  05110201
(3) 15,
L20
 
  05710203
(3) 1,
L20
     
ศุกร์    BA 2403 05310203
(3) 16,
L20
 05310203
(3) 16,
L20
  05310203
(3) 4,
L20
 05310203
(3) 4,
L20
    BA 2405  05710102
(3) 20,
L20
  05710102
(3) 14,
L20
 
      05710102
(3) 15,
L20
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690