เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะบริหารฯ 2
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    BA 2206 05410102
(3) 1,
L20
    05111413
(3) 1,
L20
 
  05111413
(3) 1,
L20
     
   05410102
(3) 1,
L20
     
    BA 2401  05710102
(3) 2,
L20
  05910101
(3) 4,
L24
 
  05710102
(3) 3,
L20
  05910101
(3) 3,
L24
 
    BA 2402 05312307
(3) 1,
L20
 05312307
(3) 1,
L20
  05312307
(3) 2,
L20
 05312307
(3) 2,
L20
อังคาร    BA 2304 05311310
(3) 1,
L30
 05311310
(3) 1,
L30
  05410103
(3) 9,
L20
 
    BA 2305      05311311
(3) 5,
L30
 05311311
(3) 5,
L30
    BA 2401  05710205
(3) 3,
L20
  05111303
(3) 1,
L20
 
  05710205
(3) 2,
L20
  05111303
(3) 3,
L20
 
    BA 2402 05312308
(3) 1,
L20
 05312308
(3) 1,
L20
  05312308
(3) 2,
L20
 05312308
(3) 2,
L20
    บธ 52203 05441201
(3) 2,
L20
 05441201
(3) 2,
L20
  05430305
(3) 5,
L30
 05430305
(3) 5,
L30
พุธ    BA 2206      05711201
(3) 1,
L20
 05711201
(3) 1,
L20
    BA 2305 05311419
(3) 10,
L30
 05311419
(3) 10,
L30
     
    BA 2401 05111307
(3) 3,
L20
 05111307
(3) 3,
L20
  05312201
(3) 7,
L20
 
    BA 2402      05311317
(3) 4,
L20
 
    บธ 52203 05310203
(3) 12,
L20
 05310203
(3) 12,
L20
     
พฤหัสบดี    BA 2401  05910101
(3) 1,
L24
     
  05910101
(3) 2,
L24
     
    BA 2402 05420203
(3) 2,
L24
 05420203
(3) 2,
L24
  05710102
(3) 21,
L20
 
    บธ 52203  05430409
(3) 1,
L20
     
ศุกร์    BA 2401  05111301
(3) 3,
L20
  05111301
(3) 1,
L20
 
  05111301
(3) 2,
L20
     
    BA 2402 05113415
(3) 1,
L20
 05113415
(3) 1,
L20
  05113415
(3) 6,
L30
 05113415
(3) 6,
L30
 05113415
(3) 3,
L20
 05113415
(3) 3,
L20
  05113415
(3) 5,
L20
 05113415
(3) 5,
L20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690