เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะบริหารฯ1
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    BA 1304  05710102
(3) 10,
L20
  05710102
(3) 9,
L20
อังคาร    BA 1304  05711405
(3) 4,
L20
  05310102
(3) 11,
L20
  05711405
(3) 5,
L20
    
    นาวามรกต  05310102
(3) 12,
L20
  05310102
(3) 9,
L20
พุธ    BA 1304  05710102
(3) 17,
L24
  05710209
(3) 2,
L20
  05710102
(3) 16,
L24
    
    นาวามรกต 05310203
(3) 5,
L20
 05310203
(3) 5,
L20
  05111304
(3) 2,
L20
พฤหัสบดี    BA 1304  05610205
(3) 16,
L20
  05610205
(3) 15,
L20
  05610205
(3) 8,
L20
  05610205
(3) 17,
L20
    นาวามรกต  05111304
(3) 1,
L20
  05310203
(3) 21,
L24
ศุกร์    BA 1304 05710310
(3) 1,
L20
 05710310
(3) 1,
L20
  05000301
(1) 12,
L20
 
 05710310
(3) 2,
L20
 05710310
(3) 2,
L20
  05000301
(1) 11,
L20
 
      05000301
(1) 10,
L20
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690