เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    ทก 1602   03322307
(3) 1,
L20
  03322307
(3) 1,
L20
  
    ทก 1812 03312206
(2) 4,
L20
 03312202
(3) 4,
L20
      
 03312206
(2) 3,
L20
 03312202
(3) 3,
L20
      
อังคาร    ทก 1602  03321302
(3) 1,
L20
  03323311
(3) 1,
L20
 03323311
(3) 1,
L20
พุธ    ทก 1602      03322206
(3) 1,
L20
 03322206
(3) 1,
L20
    ทก 1703  03324303
(3) 1,
L20
      
    ทก 1704  03322411
(3) 1,
L20
      
    ทก 1809      03321403
(1) 1,
L20
   
พฤหัสบดี    ทก 1602 03321404
(3) 1,
L20
 03321404
(3) 1,
L20
  03321404
(3) 1,
L20
  
    ทก 1812      03312101
(2) 1,
L20
  03312101
(2) 4,
L20
      03312101
(2) 2,
L20
  03312101
(2) 3,
L20
ศุกร์    ทก 1602  03000403
(3) 2,
L20
  03000403
(3) 2,
L20
  
    ทก 1812 03312206
(2) 2,
L20
 03312202
(3) 1,
L20
      
 03312206
(2) 1,
L20
 03312202
(3) 2,
L20
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690