เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    ฉพ 1100   03312316
(3) 2,
L20
  03312313
(3) 2,
L20
    
   03312316
(3) 1,
L20
  03312313
(3) 1,
L20
    
    ฉพ 1104        03312313
(3) 1,
L20
 
    ฉพ 1206  03312310
(3) 4,
L20
    03312310
(3) 2,
L20
 
อังคาร    ฉพ 1100   03313310
(3) 2,
L20
       
   03313310
(3) 1,
L20
       
    ฉพ 1104         03312207
(1) 4,
L20
         03312207
(1) 3,
L20
         03312207
(1) 1,
L20
         03312207
(1) 2,
L20
    ฉพ 1205      03313417
(3) 1,
L20
   
      03313301
(3) 2,
L20
   
    ฉพ 1409   03313417
(3) 1,
L20
       
   03313417
(3) 2,
L20
       
พุธ    ฉพ 1100   03313307
(3) 3,
L20
       
   03313307
(3) 4,
L20
       
    ฉพ 1104         03312313
(3) 3,
L20
    ฉพ 1205  03313302
(3) 2,
L20
  03313302
(3) 1,
L20
   
    ฉพ 1206      03312310
(3) 3,
L20
   
    ฉพ 1402 03314401
(3) 1,
L20
 03314401
(3) 1,
L20
  03314401
(3) 1,
L20
   
พฤหัสบดี    ฉพ 1100 03312310
(3) 4,
L20
 03312311
(3) 4,
L20
       
 03312310
(3) 3,
L20
 03312311
(3) 3,
L20
       
    ฉพ 1104         03312313
(3) 4,
L20
    ฉพ 1205      03313301
(3) 1,
L20
   
    ฉพ 1206      03312309
(1) 3,
L20
   
      03312309
(1) 4,
L20
   
    ฉพ 1401      03312309
(1) 2,
L20
   
    ฉพ 1406   03313302
(3) 1,
L20
  03312309
(1) 1,
L20
   
   03313302
(3) 2,
L20
       
    ฉพ 1408   03313301
(3) 2,
L20
       
   03313301
(3) 1,
L20
       
ศุกร์    ฉพ 1100 03312313
(3) 3,
L20
 03312311
(3) 1,
L20
       
 03312313
(3) 4,
L20
 03312311
(3) 2,
L20
       
    ฉพ 1104      03312313
(3) 2,
L20
   
    ฉพ 1205         03313417
(3) 2,
L20
    ฉพ 1206      03312310
(3) 1,
L20
   
    ฉพ 1408 03312310
(3) 2,
L20
         
 03312310
(3) 1,
L20
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690