เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะคหกรรม 4
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    HET4201  06211207
(3) 3,
L20
  06211214
(3) 1,
L20
 
    HET4203  06211112
(1) 4,
L20
  06211112
(1) 1,
L20
 06211112
(1) 5,
L20
 
    HET4204  06211019
(2) 5,
L20
  06211109
(2) 2,
L20
 06211109
(2) 1,
L20
 
    HET4205  06211209
(3) 4,
L20
  06211209
(3) 3,
L20
    
    HET4301 06212305
(3) 3,
L20
 06212305
(3) 1,
L20
       
    HET4303 06211213
(3) 1,
L20
   06211213
(3) 2,
L20
  
    HET4306 06212305
(3) 4,
L20
          
    HET4402 06223303
(3) 2,
L20
 06213313
(3) 4,
L20
     06211209
(3) 4,
L20
  
 06223303
(3) 1,
L20
 06213313
(3) 5,
L20
     06211209
(3) 3,
L20
  
    HET4403  06213101
(3) 6,
L20
     06213207
(3) 2,
L20
 
         06213207
(3) 3,
L20
 
    HET4404         06213315
(3) 2,
L24
 
    HET4405   06223303
(3) 1,
L20
       
    HET4501 06211019
(2) 5,
L20
  06215401
(1) 3,
L24
   06215401
(1) 2,
L24
 06215401
(1) 1,
L24
  
 06211019
(2) 6,
L20
           
อังคาร    HET4201   06211207
(3) 4,
L20
 06211207
(3) 6,
L24
    
    HET4203  06211112
(1) 2,
L20
  06211112
(1) 3,
L20
    
    HET4204  06211109
(2) 6,
L20
     06211109
(2) 4,
L20
 
         06211109
(2) 3,
L20
 
    HET4205  06211209
(3) 1,
L20
  06211209
(3) 2,
L20
    
    HET4301 06212305
(3) 1,
L20
 06212305
(3) 2,
L20
    06212305
(3) 5,
L24
  
    HET4303 06214007
(2) 1,
L32
 06214007
(2) 2,
L32
  06214007
(2) 1,
L32
 06212307
(3) 3,
L20
 
 06214007
(2) 2,
L32
           
    HET4306 06212305
(3) 2,
L20
          
    HET4402  06216301
(3) 6,
L24
  06216301
(3) 5,
L24
 06211209
(3) 2,
L20
  
         06211209
(3) 1,
L20
  
    HET4403  06213101
(3) 1,
L20
  06213207
(3) 4,
L20
    
    HET4404         06213313
(3) 5,
L20
 
    HET4405  06223303
(3) 2,
L20
        
   06213305
(3) 4,
L20
       
    HET4501       06212307
(3) 4,
L20
    
       06212307
(3) 3,
L20
    
พุธ    HET4201 06211214
(3) 4,
L20
 06211214
(3) 2,
L20
       06211214
(3) 3,
L20
    HET4203      06211023
(2) 1,
L20
    
    HET4204  06211209
(3) 6,
L20
  06211107
(2) 5,
L20
 06211109
(2) 5,
L20
 
         06211107
(2) 3,
L20
 
         06211107
(2) 4,
L20
 
    HET4205  06211107
(2) 2,
L20
  06211107
(2) 1,
L20
 06211017
(3) 2,
L20
 
    HET4303   06212307
(3) 1,
L20
  06212307
(3) 2,
L20
   
    HET4402  06216301
(3) 3,
L20
  06216301
(3) 4,
L20
  06212307
(3) 1,
L20
 
          06212307
(3) 2,
L20
 
    HET4403  06213211
(3) 2,
L24
    06213211
(3) 1,
L24
  
    HET4404  06213313
(3) 3,
L24
  06213313
(3) 4,
L20
 06213313
(3) 2,
L24
 
    HET4405   06213305
(3) 2,
L20
  06213305
(3) 1,
L20
   
    HET4501   06224302
(3) 1,
L20
  06213211
(3) 1,
L24
  06211023
(2) 4,
L20
   
   06224302
(3) 2,
L20
  06213211
(3) 2,
L24
  06211023
(2) 2,
L20
   
         06211023
(2) 1,
L20
   
         06211023
(2) 3,
L20
   
พฤหัสบดี    HET4201      06211207
(3) 5,
L24
    
    HET4203  06211019
(2) 1,
L20
  06211019
(2) 4,
L20
 06211019
(2) 6,
L20
 
    HET4204         06211023
(2) 2,
L20
 
         06211023
(2) 3,
L20
 
    HET4205   06211209
(3) 5,
L20
  06211017
(3) 1,
L20
   
    HET4301  06212305
(3) 4,
L20
  06212305
(3) 3,
L20
 06212305
(3) 5,
L24
 
    HET4303      06212307
(3) 4,
L20
    
    HET4402 06211019
(2) 1,
L20
 06216301
(3) 2,
L20
  06216301
(3) 1,
L20
    
 06211019
(2) 2,
L20
           
    HET4403  06213101
(3) 5,
L20
  06213101
(3) 4,
L20
    
      06213101
(3) 3,
L20
    
    HET4404      06213315
(3) 3,
L24
 06213313
(3) 1,
L24
 
    HET4405  06213305
(3) 3,
L20
        
    HET4501 06211207
(3) 5,
L24
 06213103
(2) 2,
L24
      06211017
(3) 1,
L20
 
 06211207
(3) 6,
L24
 06213103
(2) 1,
L24
      06211017
(3) 2,
L20
 
 06211207
(3) 4,
L20
          
ศุกร์    HET4201  06211207
(3) 1,
L20
    06211207
(3) 2,
L20
  
    HET4203  06211019
(2) 3,
L20
   06211019
(2) 2,
L20
   
    HET4204 06211019
(2) 3,
L20
  06211107
(2) 6,
L20
       
 06211019
(2) 4,
L20
           
    HET4205  06211023
(2) 4,
L20
 06211103
(2) 1,
L24
 06211103
(2) 2,
L20
    
     06211103
(2) 2,
L20
 06211103
(2) 1,
L24
    
    HET4301 06212305
(3) 6,
L24
         
    HET4303 06211213
(3) 5,
L20
  06211213
(3) 3,
L20
   
    HET4306   06212101
(2) 1,
L20
   06212101
(2) 6,
L20
    
   06212101
(2) 2,
L20
   06212101
(2) 4,
L20
    
   06212101
(2) 3,
L20
   06212101
(2) 5,
L20
    
    HET4402 06213101
(3) 5,
L20
  06213207
(3) 1,
L20
       
 06213101
(3) 6,
L20
  06213207
(3) 2,
L20
       
 06213101
(3) 4,
L20
          
    HET4403 06213207
(3) 1,
L20
   06213101
(3) 2,
L20
    
    HET4404  06213315
(3) 1,
L24
        
    HET4501 06111101
(3) 1,
L20
    06211207
(3) 2,
L20
  06213313
(3) 1,
L24
 06211030
(3) 2,
L24
 06111101
(3) 2,
L20
    06211207
(3) 1,
L20
  06213313
(3) 2,
L24
 06211030
(3) 4,
L24
 06213101
(3) 3,
L20
    06211207
(3) 3,
L20
  06213313
(3) 3,
L24
 06211030
(3) 5,
L24
 06213101
(3) 2,
L20
         06211030
(3) 6,
L24
 06213101
(3) 1,
L20
         06211030
(3) 3,
L24
เสาร์    HET4303 06211213
(3) 4,
L20
   06211213
(3) 6,
L20
  
    HET4501      06211213
(3) 6,
L20
      
      06211213
(3) 4,
L20
      
      06211213
(3) 5,
L20
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690