เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะคหกรรม 3
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    HET3102 06352205
(3) 1,
L20
 06352205
(3) 1,
L20
 06355312
(3) 1,
L24
 06355312
(3) 1,
L24
    HET3103 06355413
(3) 1,
L24
  06351306
(3) 1,
L20
  
    HET3201 06112103
(3) 2,
L20
 06112103
(3) 1,
L20
     
 06112103
(3) 1,
L20
           
    HET3303      06351306
(3) 2,
L20
     
      06351306
(3) 1,
L20
     
    HET3304 06211214
(3) 2,
L20
     01110010
(3) 4,
L20
   06351206
(3) 1,
L20
 
 06211214
(3) 1,
L20
          06351206
(3) 2,
L24
 
    HET3401      06111208
(3) 1,
L20
     
      06111208
(3) 2,
L20
     
      06111208
(3) 3,
L24
     
    HET3405 06111208
(3) 3,
L24
     06111208
(3) 1,
L20
  
อังคาร    HET3102   06352309
(3) 1,
L20
  06352309
(3) 2,
L20
   
    HET3103 06351206
(3) 1,
L20
      
 06351206
(3) 2,
L24
      
    HET3201 06112103
(3) 2,
L20
      
    HET3303          06355412
(3) 2,
L20
          06355412
(3) 4,
L20
          06355412
(3) 1,
L20
          06355412
(3) 3,
L20
    HET3304 06352309
(3) 1,
L20
          
 06352309
(3) 2,
L20
          
พุธ    HET3103 06355106
(2) 1,
L24
 06355106
(2) 1,
L24
    06352308
(3) 2,
L20
  
        06352308
(3) 1,
L20
  
    HET3303  06354411
(3) 1,
L20
  06354313
(2) 1,
L24
    
    HET3304      06352308
(3) 1,
L20
     
      06352308
(3) 2,
L20
     
    HET3401 06112211
(2) 1,
L20
 06112211
(2) 1,
L20
  06111312
(3) 1,
L20
 06111312
(3) 1,
L20
  
 06112211
(2) 2,
L20
 06112211
(2) 2,
L20
  06111312
(3) 2,
L20
     
พฤหัสบดี    HET3102  06355307
(1) 1,
L24
  06353101
(3) 1,
L20
 06353101
(3) 1,
L20
    HET3103  06351306
(3) 2,
L20
  06354302
(2) 3,
L20
 06354302
(2) 3,
L20
   
    HET3201  06113101
(3) 1,
L20
 06113101
(3) 2,
L20
 06113101
(3) 2,
L20
   
     06113101
(3) 1,
L20
      
    HET3303  06354313
(2) 1,
L20
   06354313
(2) 2,
L20
   
    HET3304 06211209
(3) 5,
L20
 06213207
(3) 3,
L20
  06354313
(2) 1,
L20
      
 06211209
(3) 6,
L20
 06213207
(3) 4,
L20
  06354313
(2) 2,
L20
      
      06354313
(2) 1,
L24
      
ศุกร์    HET3103      06352201
(3) 1,
L20
 06352201
(3) 1,
L20
    HET3304      06211107
(2) 4,
L20
 06213315
(3) 1,
L24
 06211107
(2) 3,
L20
 06211109
(2) 6,
L20
 06211109
(2) 3,
L20
 
      06211107
(2) 5,
L20
 06213315
(3) 2,
L24
 06211107
(2) 1,
L20
 06211214
(3) 3,
L20
 06211109
(2) 2,
L20
 
      06211107
(2) 6,
L20
 06213315
(3) 3,
L24
 06211107
(2) 2,
L20
 06211214
(3) 4,
L20
 06211109
(2) 1,
L20
 
          06211109
(2) 4,
L20
  
          06211109
(2) 5,
L20
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690