เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะคหกรรม 2
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    18/11/2562 - 24/11/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    HET2105  06353313
(3) 1,
L20
        
    HET2106 06323401
(3) 4,
L32
 06323401
(3) 3,
L32
 06323401
(3) 4,
L32
    
 06323401
(3) 3,
L32
          
    HET2205 06351102
(3) 1,
L24
 06351102
(3) 1,
L24
     
    HET2303  06112209
(2) 1,
L20
  06112209
(2) 2,
L20
    
    HET2308 06112209
(2) 1,
L20
           
 06112209
(2) 2,
L20
           
    HET2402        06111208
(3) 2,
L20
  
    HET2405 06323401
(3) 1,
L32
 06323401
(3) 2,
L32
       
 06323401
(3) 2,
L32
 06323401
(3) 1,
L32
       
    HET2406 06322101
(3) 2,
L32
 06322101
(3) 1,
L32
    06060008
(2) 5,
L20
  
 06322101
(3) 1,
L32
           
อังคาร    HET2105 06324003
(3) 1,
L32
       06212305
(3) 6,
L24
  
 06324003
(3) 2,
L32
          
    HET2203  06114315
(2) 1,
L20
 06114315
(2) 3,
L24
     
     06114315
(2) 2,
L20
     
    HET2303        06112105
(3) 2,
L24
 06112105
(3) 2,
L24
        06112105
(3) 1,
L24
 06112105
(3) 1,
L24
    HET2305       06112103
(3) 3,
L20
       06112103
(3) 4,
L24
    HET2306 06112315
(2) 1,
L20
 06112315
(2) 1,
L20
        
 06112315
(2) 2,
L20
           
    HET2307         06112315
(2) 2,
L20
 
    HET2309 06111101
(3) 1,
L20
         
    HET2405 06322101
(3) 2,
L32
     06321101
(3) 2,
L32
  
    HET2406 06114315
(2) 1,
L20
  06060008
(2) 7,
L32
        
 06114315
(2) 3,
L24
  06060008
(2) 6,
L24
        
 06114315
(2) 2,
L20
           
พุธ    HET2105 06325402
(3) 1,
L32
       06325402
(3) 2,
L32
  
         06325402
(3) 1,
L32
  
    HET2203 06114311
(3) 1,
L24
 06114311
(3) 1,
L24
       
    HET2205      06351101
(3) 1,
L20
 06351101
(3) 1,
L20
  
    HET2302        06111312
(3) 2,
L20
  
    HET2305 06112101
(1) 1,
L20
 06112101
(1) 2,
L20
     06112103
(3) 3,
L20
 
           06112103
(3) 4,
L24
 
    HET2309      06114313
(3) 1,
L24
 06114313
(3) 1,
L24
  
    HET2405 06321101
(3) 1,
L32
 06321101
(3) 1,
L32
 06325202
(3) 2,
L32
 06325202
(3) 1,
L32
 06325202
(3) 2,
L32
  
 06321101
(3) 2,
L32
   06325202
(3) 1,
L32
      
    HET2406 06060008
(2) 8,
L32
     06114101
(2) 1,
L20
    
 06060008
(2) 3,
L20
     06114101
(2) 2,
L20
    
 06060008
(2) 2,
L20
          
 06060008
(2) 1,
L20
          
พฤหัสบดี    HET2105 06325301
(3) 1,
L32
  06324303
(3) 1,
L32
     
    HET2404  06224302
(3) 1,
L20
   06353210
(3) 1,
L24
 06353210
(3) 1,
L24
 
    HET2405       06322001
(2) 2,
L32
 06322001
(2) 2,
L32
  
       06322001
(2) 1,
L32
     
    HET2406 06322201
(3) 2,
L32
 06322201
(3) 2,
L32
 06322201
(3) 1,
L32
      
 06322201
(3) 1,
L32
          
ศุกร์    HET2105       06325402
(3) 2,
L32
    
    HET2106 06324201
(3) 2,
L32
 06324201
(3) 1,
L32
 06324201
(3) 2,
L32
 06322001
(2) 1,
L32
   
 06324201
(3) 1,
L32
          
    HET2201     06114209
(3) 1,
L20
 06114209
(3) 2,
L20
  
    HET2202 06114205
(3) 1,
L24
 06114205
(3) 1,
L24
 06115309
(3) 2,
L24
 06115309
(3) 1,
L24
  
      06115309
(3) 1,
L24
 06115309
(3) 2,
L24
  
    HET2205 06324003
(3) 2,
L32
    06324003
(3) 1,
L32
     
    HET2308 06111309
(3) 2,
L20
 06111309
(3) 1,
L20
 06111309
(3) 2,
L20
    
 06111309
(3) 1,
L20
          
    HET2309   06111101
(3) 2,
L20
       
    HET2404      06224302
(3) 2,
L20
    
    HET2405 06321401
(3) 2,
L32
 06321401
(3) 2,
L32
 06321401
(3) 1,
L32
    
 06321401
(3) 1,
L32
          
    HET2406   06114209
(3) 1,
L20
  06060008
(2) 4,
L24
     
   06114209
(3) 2,
L20
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690