เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารคณะคหกรรม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3    15/7/2562 - 21/7/2562 
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 06225307
(3) 1,
L20
   06115417
(4) 1,
L20
 06115417
(4) 1,
L20
 06225307
(3) 2,
L20
   06115417
(4) 2,
L20
 06115417
(4) 2,
L20
     06115417
(4) 3,
L20
 06115417
(4) 3,
L20
     06115417
(4) 4,
L20
 06115417
(4) 4,
L20
     06115417
(4) 5,
L24
 06115417
(4) 5,
L24
     06115417
(4) 6,
L24
 06115417
(4) 6,
L24
อังคาร 06111415
(3) 1,
L20
 06111415
(3) 1,
L20
    06213103
(2) 5,
L20
  
 06111415
(3) 2,
L20
       06213103
(2) 6,
L20
  
พุธ 06211103
(2) 4,
L20
        06111415
(3) 2,
L20
 
 06211103
(2) 5,
L20
           
 06211103
(2) 6,
L20
           
พฤหัสบดี   06000001
(1) 1,
L20
   06356301
(3) 1,
L20
 06356301
(3) 1,
L20
 
   06000001
(1) 2,
L24
   06356301
(3) 2,
L24
 06356301
(3) 2,
L24
 
ศุกร์ 06115313
(3) 1,
L24
 06115313
(3) 1,
L24
 06213305
(3) 1,
L24
     
 06115313
(3) 2,
L24
 06115313
(3) 2,
L24
 06213305
(3) 2,
L24
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = อนุปริญญา
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
L25 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคพิเศษ
L27 = ปริญญาตรีที่ 2
L28 = โครงการศึกษาตามอัธยาศัย
L30 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L31 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L32 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L33 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L34 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคพิเศษ
L40 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L41 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L51 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L52 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L53 = ปทุม
L54 = ปริญญาโท (โครงการความร่วมมือ)
L61 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L62 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
L70 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L80 = ปริญญาโท
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690