เมนูหลัก

01210005Applied Psychology to Work
จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทำงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00รป 4-03รป13ชั้นC43043W  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 4 กลุ่ม 1
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 4 กลุ่ม 2
20-0-20
23-0-23
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: BI59111-2
  02 จันทร์13:00-16:00รป 4-03รป13ชั้นC60060M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:สุขภาพและความงาม ชั้นปี 160-0-60
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สงป.4/62
  03 อังคาร09:00-12:00NAN/AC57057W  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
สัตวศาสตร์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
30-0-30
27-0-27
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สศ.4/62-1+2
Course Description
พฤติกรรมการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมและสุขภาพในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง

Behavior of working, team work, communication in work, motivation, leadership, corporate culture, environment and health in work and conflict management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690