เมนูหลัก

01010010Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00รป 5-03รป13ชั้นC36036W  
อาจารย์: นางสาวนงลักษณ์ ไหว้พรหม
สำรองสำหรับ:ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 3 กลุ่ม 1
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 3 กลุ่ม 2
สถิติประยุกต์ ชั้นปี 2
13-0-13
13-0-13
9-0-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ST61111+BI60111-2 ขอวันเวลาเดียวกับ 01010009 ห้ามจัด คาบ W 2-4
  05 จันทร์16:00-19:00รป 5-03รป13ชั้นC46046W  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 4 กลุ่ม 1
วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 4 กลุ่ม 2
25-0-25
21-0-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 59147CHE1+59147CHE2
  06 อังคาร09:00-12:00รป 4-03รป13ชั้นC33033W  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:ศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ ชั้นปี 233-0-33
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: CAH 615-2
  07 พฤหัสบดี09:00-12:00รป 5-03รป13ชั้นC51051M  
อาจารย์: นางสาวนงลักษณ์ ไหว้พรหม
สำรองสำหรับ:การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2 กลุ่ม A51-0-51
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบร.4/61-A
  08 พฤหัสบดี09:00-12:00รป 4-03รป13ชั้นC60060M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:- ชั้นปี 2 กลุ่ม A
- ชั้นปี 2 กลุ่ม B
45-0-45
44-0-44
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบ.61-A+B
  10 พุธ09:00-12:00รป 4-03รป13ชั้นC40040M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปี 4
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปี 4 กลุ่ม NG
30-0-30
10-0-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 5907 MEC/1+2+5907 MEC/NG พันธุ์ใหม่
  12 ไม่มีข้อมูล21021M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:Business English ชั้นปี 421-0-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IBE.4/59
ระดับ 24: ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  09 อังคาร13:00-16:00รป 4-03รป13ชั้นC52052M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2 กลุ่ม B52-0-52
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบร.4/61-B
ระดับ 32: ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 จันทร์09:00-12:00รป 5-03รป13ชั้นC43043M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปี 443-0-43
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 5901 INTR
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Concepts and importance of personality development, psychological theories of personality development and personality assessment, mental health and adjustment, Personality development in clothing, language for communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, Leadership and followership

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690