เมนูหลัก

01210005Applied Psychology to Work
จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทำงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00รป 9-07รป13ชั้นC603525W  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
ทุกชั้นปี
30-28-2
30-7-23
50-0-50
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 3-05
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-01
หมายเหตุ: BI62111-2
  02 จันทร์09:00-12:00รป 5-05รป13ชั้นC603624W  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 กลุ่ม 3
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
30-28-2
30-8-22
50-0-50
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 3-03
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-04
หมายเหตุ: วทอ.4/62-3+6208 SMART
  03 จันทร์13:00-16:00Slope ศศศศ-2C1209129M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 กลุ่ม 4
สถิติประยุกต์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
31-30-1
30-12-18
30-29-1
30-18-12
50-3-47
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-01
4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-03
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-05
30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-06
หมายเหตุ: วทอ.4/62-1+นผส.4/62+วทอ.4/62-4+ST62111
  07 อังคาร13:00-16:00รป 6-04รป13ชั้นC86842M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม B
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
ศิลปะไทย ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
36-36-0
40-29-11
9-8-1
50-8-42
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 8-03
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-01
หมายเหตุ: กง.4/59-B+PT 6211+ศท.4-61 (งดจัดพฤ.-ศ.)
  08 ไม่มีข้อมูล000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สศ.4/62-1 (ขอปิด)
  09 ไม่มีข้อมูล000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สศ.4/62-2 (ขอปิด)
  11 พฤหัสบดี09:00-12:00Slope ศศศศ-2C11310013M  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม A
การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม C
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
ทุกชั้นปี
37-34-3
46-35-11
31-31-0
50-0-50
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ศศ-1 ห้อง ศศ.1703
4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ศศ-1 ห้อง ศศ.1704
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 9-01
30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 9-02
หมายเหตุ: กง.4/59-A+กง.4/59-C+วทอ.4/62-2
  16 พุธ09:00-12:00รป 4-03รป13ชั้นC543816W  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 กลุ่ม 2
จิตรกรรม ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
32-18-14
22-17-5
50-3-47
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ศศ-2 ห้อง บรรยาย2
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 3-03
หมายเหตุ: 60146CPE2+จก.4-61 (งดจัดพฤ.-ศ.)
Course Description
พฤติกรรมการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมและสุขภาพในการทำงาน การบริหารความขัดแย้ง

Behavior of working, team work, communication in work, motivation, leadership, corporate culture, environment and health in work and conflict management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690