เมนูหลัก

01010010Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00Slope ศศศศ-2C1301273M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2
การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม B
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
30-12-18
58-58-0
37-36-1
50-11-39
130-0-130
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-05
4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-04
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-04
30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-05
หมายเหตุ: นผส.4/62+PT 6101+กง.4/59-B
  03 จันทร์13:00-16:00รป 8-06รป13ชั้นC84840M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 2 กลุ่ม 1
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 2 กลุ่ม 2
อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม A
อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม B
ทุกชั้นปี
41-39-2
40-37-3
1-1-0
1-1-0
52-4-48
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-01
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-01
หมายเหตุ: AP 6101+AP 6102
  04 จันทร์13:00-16:00NAN/AC000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AP 6102 ไปรวม กลุ่ม 3
  05 อังคาร09:00-12:00NAN/AC000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ไปรวมกลุ่ม 1
  06 อังคาร13:00-16:00Slope ศศศศ-2C100919M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม A
ดนตรีสากล ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 4 กลุ่ม C
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
36-35-1
14-13-1
46-40-6
50-0-50
100-0-100
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-05
4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-06
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 10-01
30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 10-02
หมายเหตุ: กง.4/59-A+ส.4-60+กง.4/59-C
  08 พุธ09:00-12:00Slope ศศศศ-2C1451432W  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:การเงิน ชั้นปี 3 กลุ่ม A
การเงิน ชั้นปี 3 กลุ่ม B
การเงิน ชั้นปี 3 กลุ่ม C
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
52-50-2
47-46-1
45-45-0
50-0-50
145-0-145
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-01
4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-04
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 8-03
30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 8-06
หมายเหตุ: กง.4/60-A+B+C
  14 พุธ13:00-16:00Slope ศศศศ-2C1201164M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปี 2 กลุ่ม A
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปี 2 กลุ่ม B
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปี 2 กลุ่ม C
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
37-37-0
39-38-1
42-41-1
60-0-60
120-0-120
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป M-11
4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป M-10
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป M-10
30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป M-11
หมายเหตุ: ลจ.4/61-A+B+C
  17 พฤหัสบดี13:00-16:00BA 3404บธ-3C39354M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:International Business Administration ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
39-31-8
39-0-39
สอบกลางภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N-A
สอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N-A
หมายเหตุ: IBA.4/61 (inter)
  18 พฤหัสบดี09:00-12:00BA 3404บธ-3C24240M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:Marketing ชั้นปี 223-12-11
สอบกลางภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N-A
สอบปลายภาค: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N-A
หมายเหตุ: IMK.4/61 (inter)
  20 ศุกร์09:00-12:00Slope ศศศศ-2C105978W  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม A
อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม B
อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม C
อาหารและโภชนาการ ชั้นปี 3 กลุ่ม D
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
30-26-4
25-23-2
25-24-1
25-24-1
50-0-50
105-0-105
สอบกลางภาค: 4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-03
4 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 6-02
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-04
30 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร รป13ชั้น ห้อง รป 5-05
หมายเหตุ: FN 605-3A+FN 605-3B+FN 605-3C+FN 605-3D
ระดับ 30: ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  19 พุธ17:00-20:00รป 4-03รป13ชั้นC25205M  
อาจารย์: นางสาวนงลักษณ์ ไหว้พรหม
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
ทุกชั้นปี
25-19-6
25-0-25
25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: TV 6021 ภาคพิเศษ
ระดับ 32: ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  12 อังคาร13:00-16:00NAN/AC000M CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ไปรวมกลุ่ม 6
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Concepts and importance of personality development, psychological theories of personality development and personality assessment, mental health and adjustment, Personality development in clothing, language for communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, Leadership and followership

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690