เมนูหลัก

00100101RMUTT Identity
อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ส่วนกลาง / ไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต2 (0-4-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ศุกร์08:00-12:00รป 4-09รป13ชั้นL93912W  
อาจารย์: นายนครินทร์ กลั่นบุศย์
สำรองสำหรับ:- ชั้นปี 1 กลุ่ม A
- ชั้นปี 1 กลุ่ม C
45-44-1
49-47-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบ.4/62-A+C
  04 ศุกร์13:00-17:00รป 7-18รป13ชั้นL1171098W  
อาจารย์: นายนครินทร์ กลั่นบุศย์
สำรองสำหรับ:- ชั้นปี 1 กลุ่ม B
- ชั้นปี 1 กลุ่ม D
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
47-44-3
51-43-8
22-21-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบ.4/62-B+D +AP 6201(18คน)
  05 ศุกร์13:00-17:00Slope ศศศศ-2L1551532M  
อาจารย์: นางสาวเพ็ญนภา ทองคำ
สำรองสำหรับ:การจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 กลุ่ม A
การจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 กลุ่ม B
นาฏศิลป์ไทยศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
152-61-91
63-62-1
30-30-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กจธ.4/62-A,B+นทศ.5-62/2 (งดจัดพฤ.)
  06 ศุกร์13:00-17:00รป 6-04รป13ชั้นL1301264M  
อาจารย์: นางสาววริสรา สุกุมลจันทร์
สำรองสำหรับ:การจัดการ-นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 กลุ่ม C
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 1 กลุ่ม A
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ชั้นปี 1
130-63-67
55-54-1
30-9-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กจธ.4/62-C+กจม.4/62-A+ดคทศ.5-62 (งดจัดพฤ.)
  07 ศุกร์08:00-12:00รป 5-04รป13ชั้นL1401319M  
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา
สำรองสำหรับ:การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 1 กลุ่ม B
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ชั้นปี 1
46-46-0
39-38-1
25-25-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กจม.4/62-B+PC 6202+ดคสศ.5-62(15คน) (งดจัดพฤ.)
  08 ศุกร์08:00-12:00รป 6-01รป13ชั้นL1021011W  
อาจารย์: ดร.วิสุทธิ์ สีนวล
สำรองสำหรับ:นาฏศิลป์ไทยศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่ม 3
นาฏศิลป์ไทยศึกษา ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 กลุ่ม A
31-31-0
30-29-1
41-41-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สสค.62-A+นทศ.4-62/1+นทศ.4-62/3 (งดจัดพฤ.)
  12 ศุกร์08:00-12:00NAN/AL000M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:Business Administration-International Business Administration ชั้นปี 145-0-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IBA.4/62 (inter) ปรับแผนเปิด 2/61
  13 ไม่มีข้อมูล000M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:Business Administration-Marketing ชั้นปี 130-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IMK.4/62 (inter) ปรับแผนเปิด 2/61
  14 ไม่มีข้อมูล000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบร.4/62-A มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  15 ไม่มีข้อมูล000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบร.4/62-B มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  16 ไม่มีข้อมูล000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กบร.4/62-C มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  17 ศุกร์13:00-17:00NAN/AC000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: โลจิสติกส์ 4/62-A มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  18 ศุกร์08:00-12:00NAN/AC000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: โลจิสติกส์ 4/62-B มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  19 ศุกร์08:00-12:00NAN/AC000W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: โลจิสติกส์ 4/62-C มีหนังสือเปิดเพิ่มจากคณะ 0578.06/2500 ลว. 10 พ.ค. 62
  20 ไม่มีข้อมูล000W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:Business Administration-Logistics and Suppiy Chain Management ชั้นปี 145-0-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: Logistic.4/62 (inter) ปรับแผนเปิด 2/61
ระดับ 24: ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:00รป 7-18รป13ชั้นL1079215M  
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พิเภก
สำรองสำหรับ:การตลาด-การตลาด ชั้นปี 1 กลุ่ม A
- ชั้นปี 1 กลุ่ม A
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ชั้นปี 1
52-45-7
40-39-1
15-0-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กต.62-A+กบ.62-A+ดคสศ.5-62(15คน) (งดจัดพฤ.)
  02 ศุกร์13:00-17:00รป 5-04รป13ชั้นL1231221M  
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สว่างเนตร
สำรองสำหรับ:การตลาด-การตลาด ชั้นปี 1 กลุ่ม B
- ชั้นปี 1 กลุ่ม B
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
42-40-2
43-42-1
41-41-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กต.62-B+กบ.62-B+PC 6201
  09 ศุกร์13:00-17:00รป 4-09รป13ชั้นL1081053M  
อาจารย์: ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
สำรองสำหรับ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 กลุ่ม B
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
40-39-1
50-42-8
22-22-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สสค.62-B+DM6201 +AP 6201 (18คน)
  10 ศุกร์08:00-12:00รป 6-04รป13ชั้นL1159718M  
อาจารย์: ดร.อัญชลี ปิยปัญญาวงศ์
สำรองสำหรับ:เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 1
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปี 1 กลุ่ม 2
ประมง ชั้นปี 1
42-29-13
42-41-1
40-27-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: PT 6211+AP 6202+ประมง 4/62
Course Description
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน การลำดับความสำคัญของงาน และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

University pride, keeping up with technology and social changes, having initiative and being proactive, beginning with clear goals, prioritizingthings, and being professional, personality development, public consciousness, social manners, living democracy, principles of living based on the philosophy of Sufficiency Economy

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690