การใช้งานเมนู / Menu Program

MENU DETAIL
CURRENT STUDENT

เมนูหลัก ค้นหาสถานะปัจจุบันของนักศึกษาทั้งหมด

GRADUATE

เมนูหลัก ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด

SEARCH BY STUDENT

เมนูย่อย ค้นหานักศึกษารายบุคคล

SEARCH BY FACULTY

เมนูย่อย ค้นหานักศึกษารายสาขาวิชา

ติดต่อเรา / CONTACT US

ฝ่ายบริการ / Service Department โทรศัพท์ / Telephone

ศูยน์บริการศึกษา /

Student Service Center
02 549 3690

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา /

Chief Registrar of Education Department
02 549 3611 - 2

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา /

Audit and Certification Results
02 549 3606 - 9